Zkratky, které se ve Zpravodaji hojně vyskytujíBOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČD - České dráhy, a.s.
Cargo - ČD Cargo, a.s., dceřinná společnost ČD
DKV - Depo kolejových vozidel (organizační jednotka ČD)
FKSP - Fond sociálních a kulturních potřeb
IŽD - Inženýr železniční dopravy - funkce, nemá žádnou souvislost s titulem ing.
KCOD - Krajské centrum osobní dopravy (organizační jednotka ČD)
KOP - Kondiční pobyty
OŘ - Oblastní ředitelství (organizační jednotka SŽDC)
OSŽ - Odborové sdružení železničářů
PKS - Podniková kolektivní smlouva
PO - Provozní oblast (organizační jednotka SŽDC)
PV - Podnikový výbor - volení zástupci, OSŽ má PV při ČD, při ČD Cargo, při SŽDC, a neželezniční PV
RSM - Regionální správa majetku, patří po ČD, stará se o nemovitosti
SF - Sociální fond
SŽDC - Správa železniční dopravní cesty, s.o.
TS - Tarifní stupeň - ze mzdové tabulky
VO - Výkonová odměna (prémie)
ZO - Základní organizace OSŽ
ZP - Zákoník práce
ZV - Závodní výbor - volení zástupci ze základní organizace
ŽST. - Železniční stanice