Zápis z konference konané 29.11.2012
konané v kulturním sále v žst Praha Smíchov.Zahájení konference, uvítání hostů

Přednesen program konference a jeho schválení bez připomínek
Volba zapisovatele, navržena Lenka Gillichová bez připomínek
Volba ověřovatele, navržena Marie Stichová bez připomínek
Volba mandátové a návrhové komise, navrženi Ondřej Kubert, Jaroslav Kučera, Jana Grimová

Hlasování pro: 54 proti: 0 zdržel se: 3


Vystoupení předsedkyně

oznámila, že všichni pozvaní funkcionáři z vedení OSŽ se omluvili a nedostavili se
naše organizace začala vydávat Vršovický zpravodaj – internetový měsíčník, jehož redaktorem je Bc. Pavel Dvořák
naše organizace má nyní téměř 400 členů z toho 100 seniorů
tzv. pojistka na blbost bude hrazena v plné výši
s funkcí komandující končím a přecházím do provozu jako signalista důvod – neřeší se mé námitky k plnění KS, zastrašování ze strany zaměstnavatele, podpořena jednáním některých členů PV OSŽ.
Pozitivní záležitost – vznik tzv. Koalice spolupracujících organizací, což je uskupení základních organizací P. Vršovice, Kolín, Děčín, Plzeň a Ostrava. názory těchto organizací jsou nám blízké a stáli na straně Honzy Zazvonila, když byl tajemníkem za řízení provozu bylo zdůrazněno, že nejsme žádná opoziční skupina, neděláme žádný svaz ve svazu, naopak děláme svou práci a to samé chceme od vedení svazu,
příští rok mezi lednem a březnem se musí konat volby do ZO, byla bych ráda, kdyby chtěl někdo pracovat a chuť něčím přispět, aby mě telefonicky, osobně či emailem kontaktoval
uskutečněné akce v letošním roce – dva cyklovýlety, prodloužený víkend v Doksech, rafty, výlet do Lužné, návštěva pivovaru, hradíme prolongaci atd.
do podpůrného fondu jsme poslali 5 000 Kč


Vystoupení hostů

Vystoupení p. Görnera, člen PV Cargo a předseda ZO Kralupy - situace není příznivá, musí se snižovat náklady , což v praxi znamená snížit počty zaměstnanců příští rok nebude lepší, je požádáno o dotaci na fungování Carga byla podepsána druhá změna ke KS, ti co mají rok do důchodu a odejdou do konce roku 2012 dostanou větší odstupné dle 2. Změny KS - nyní využilo této nabídky v PJ Praha 37 zaměstnanců co se týče fungování Carga je zatím několik verzí, ale stále se to mění KS – vyjednávání – víme, že zůstane 36 hodin týdenní norma


Vystoupení p. Šmejkala – KCOD Praha Smíchov pozvedl fungování ZO po sloučení Smíchova s Vršovicemi


Vystoupení ing. Jakuba Goliáše - navyšuje se objem příměstské dopravy ( hlavně Benešov,Beroun, Vrané n. Vlt. ) lokálka do Vraného bude v taktu, což někde znamená prodloužení jízdní doby ( křižování ) všední dny – budeme jezdit pouze regionovy osobní doprava – změny ve vedení a rozdělení na osobní a dálkovou dopravu personální otázka- ke snižování pracovních míst nedojde trať 210 – KCOD přispělo finančně do opravy přejezdů pokračuje spolupráce v prodeji lístků výpravčími


Vystoupení ing. Miloše Krátkého , řiditele PJ CARGO Praha - obvod Vršovice spadnou pod Libeň. Paní Hálová odchází do Kralup. nový vedoucí pro vršovické posunovače bude pan Kašpar posun zůstává ve Vršovicích v dopravním pavilónu, kde došlo k opravě střechy a nyní se zajistí vymalování šaten komerční obvod Vršovice se zmenší či úplně zruší, zatím je vše v jednání. v místnostech je plíseň a RSM nechce závady opravit


Vystoupení p. Blechy,přednosta obvodu Benešov - probíhá přestavba žst.Vrané n.Vlt. - z tohoto důvodu končí od 1.12. jedno stavědlo - pomůcky na nový GVD budou rozváženy příští týden


Vystoupení mandátové a návrhové komise

- dnešní konference je usnášení schopná- zpráva je přílohou tohoto zápisu


Vystoupení hospodáře

přečteny zásady hospodaření ZO OSŽ na rok 2013, které jsou přílohou tohoto zápisu rozpočet ZO OSŽ žst. Praha Vršovice na rok 2013, též přílohou zápisu

Hlasování pro: 54 proti: 0 zdržel se: 0


Diskuze:

dotaz p. Kubarta. Trať 210 máme sice taktovou dopravu, ale vlaky v Čísovicích mají 15 minut pobyt, takže některé úseky to odnášejí
- odpověděl p. Goliáš: Frekvence jezdí hlavně do Měchenic a Čísovic a řídíme se sčítáním cestujících. Požadavky Ropidu jsou takové, aby páteřní linky označené S dojížděly do Prahy v taktu. Na jednokolejných tratích, kde se hůře křižuje se tak špatně sestavuje jízdní řád

dalším dotazem byla NAD, kdy autobusy nezajíždějí ke stanicím.
– odpověď: výluky se organizují ve spolupráci s obcemi a s nimi se i domlouvá, kde bude autobus NAD zastavovat

dotaz p. Kempfové v žst. Týnec n. Sázavou se bude dělat nový most, tak jestli se bude i opravovat budova nádraží a nástupní ostrůvky
- odpověď: nikoliv, projekt se týká pouze mostu

dotaz p. Flandery jak funguje spolupráce KCOD x Kraje co se týče návaznosti dopravy
- odpověděl p. Goliáš: bere se v úvahu průzkum cestujících a hledí se na zkvalitnění příměstské dopravy


Předsedkyně na závěr přečetla usnesení o koalici spolupracujících ZO. Zároveň upozornila na to, když se nikdo nedostavil z PV při SŽDC, tak se nemůžeme zeptat např. jak to vypadá s KOP nebo proč jsme nedostali vyjádření k plnění KS.

Poslední upozornění se týkalo mikulášských jízd. Naši členové mají určen vůz č.7 s odjezdem dne 2.12 z Braníka ve 14.hod směr Praha Čakovice

Vystoupení mandátové a návrhové komise

přečten návrh Usnesení z dnešní konference, které je přílohou tohoto zápisu nikdo neměl připomínku a tak proběhlo hlasování

pro:54 proti: 0 zdržel se: 0

Předsedkyně ukončila konferenci


Zapsala: Gillichová Lenka

Ověřila: Stichová Marie