ZV OSŽ žst.Praha Vršovice
Vršovický zpravodaj
Květen 2012
Archiv Zpravodajů:

http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj.html


Informace (nejen) pro 375 členů základní organizace OSŽ Praha Vršovice.
( počet členů k 18.5.2012 )


Pozn.: Nepodepsané příspěvky jsou od členů Závodního výboru, pouze příspěvky od jiných, nebo příspěvky, jejichž charakter to vyžaduje, jsou podepsány jménem.Tisková verze - bez příloh - doc
Tisková verze - bez příloh - pdf

Příloha 1 (členové závodního výboru) - doc
Příloha 1 (členové závodního výboru) - pdf

Příloha 2 (termíny schůzí závodního výboru) - doc
Příloha 2 (termíny schůzí závodního výboru) - pdf

Příloha 3 (pro členy - akce trvalého charakteru) - doc
Příloha 3 (pro členy - akce trvalého charakteru) - pdf

Příloha 4 (rozhovor - Honza Zazvonil) - doc
Příloha 4 (rozhovor - Honza Zazvonil) - pdf

Příloha 5 (čtenářská příloha) - doc
Příloha 5 (čtenářská příloha) - pdfOficiální uzávěrka proběhla dne 21.5.2012

   Něco na začátek   Slovo předsedkyně:

   Vážení kolegové z naší základní organizace, jsem ráda, že Vás mohu oslovit v novém Zpravodaji, který kromě tradiční tištěné podoby bude umístěn i na webu. Rozhodli jsme se pro novou formu propagace naší základní organizace, protože považujeme za nutnost informovat své členy a další zájemce o dění v naší organizaci, a v OSŽ vůbec. Naše organizace je otevřenou organizací pro všechny zaměstnance, kteří vidí v odborech smysl, a náš závodní výbor je připraven řešit aktuální problémy.

   Nyní bych Vám ráda představila toto nulté číslo, které je průlomovým proti číslům minulým. Situace ve svazu je v současnosti dosti nepřehledná a občas jsou informace zkreslené nebo neúplné, proto tato nová forma, která se bude snažit o částečnou nápravu a Zpravodaj se bude v budoucnu rozšiřovat. Ve Zpravodaji budou každý měsíc zveřejňovány rozhovory se zajímavými lidmi, kteří se zasloužili o prosazování zájmů našich členů a zaměstnanců.

   První rozhovor je s Honzou Zazvonilem, členem naší organizace, který má co říci k aktuálním tématům. Dále jsou zde uvedeny informace o členech našeho ZV a jejich působnost u jednotlivých zaměstnavatelů včetně jejich kontaktů při řešení Vašich problémů. Ve Zpravodaji budou informace o výsledcích jednání se zaměstnavatelem včetně kalendáře kulturních a sportovních akcí, které organizujeme, ale nejsou naší prioritou, ale k odborové činnosti patří. Chtěla jsem také oslovit všechny zaměstnance, kteří by měli zájem vstoupit do naší organizace, že máme co nabídnout a stále se budeme snažit o rozšiřování členské základny.

Nakonec bych Vám ráda popřála pěkné počtení a zachovejte nám svoji přízeň a důvěru.

Alena Novobilská - předsedkyně
Členská základna ZO OSŽ Praha Vršovice

Řízení provozu: 171
Infrastruktura: 12
KCOD: 45
ČD CARGO: 26
DKV: 12
GŘ ČD: 6
RSM: 3
= aktivních 275
+ důchodci 100

celkem: 375
(k 18.5.2012 )

Máte zájem o členství v ZO OSŽ Praha Vršovice? Informace získáte u předsedkyně paní Aleny Novobilské.
Tel.: drážní 419 32, jinak 972 2 419 32, mobil 773 452 596


Přihláška ke stažení


   Závodní výbor OSŽ Praha Vršovice   Členové závodního výboru - Váš námět pro jednání se zaměstnavatelem sdělte buď přímo předsedkyni ZO, nebo kterémukoliv členu ZV, váš problém pak bude projednán na schůzi ZV a pověřený kompetentní člen ZV ho projedná se zaměstnavatelem. Vše bude zdokumentováno a kauzy budou publikovány na stránkách nejbližšího Zpravodaje.

(příloha 1)   Termíny schůzí ZV   Termíny schůzí ZV

(příloha 2)   Akce pro členy   Akce trvalé - permanentky do zoo, do botanické zahrady, lístky na plavání, masáže, kultura apod.

(příloha 3)   Rozhovor   Honza Zazvonil, náš člen, který nedávno vystoupal vzhůru do Podnikového výboru OSŽ SŽDC a nyní má namířeno zpátky dolů do provozu. Zeptal jsem se ho na jeho názory.

(příloha 4)   Co nám nedělá radost   SŽDC

Mzdy, mzdy, mzdy...

   Po 1.lednu 2012 se u zaměstnanců, kteří přešli od Českých drah ke Správě železniční dopravní cesty začal projevovat propad mezd, což je způsobeno nižšími výkonovými odměnami u SŽDC a tím, že SŽDC nezná příplatky za praxi. Na propadu mezd jsou tedy biti hlavně déle pracující zaměstnanci.

   I když je vlastně obtížné na první pohled do výplatnice zjistit, jak jste na tom, neboť se zpracování výplat (po několika měsících) stále neobejde bez chyb. Výsledek stížností je sice omluva zaměstnavatele, chyb je méně, ale slibované přehlednější výplatní pásky, stále nejsou.

   Nemůžeme vás informovat o vývoji zaměstnanosti, naplnění systematizace výpravčích a ostatních zaměstnanců. Zaměstnavatel porušuje PKS a odborům nejsou předkládány přehledy vývoje zaměstnanosti, přesčasů, mimořádných odměn a mzdový vývoj zaměstnanců. Poslední přehled byl od zaměstnavatele předložen, někdy v říjnu loňského roku. Těžko uvěřit zaměstnavateli, že víc než půl roku, nový program přehledy neumí vytvořit.

   Nyní zaměstnavatel přišel s dalším nápadem, jak ušetřit na mzdách zaměstnanců: během dubna se rozhodl, že nyní nebude platit zaměstnancům s 8 hodinovou pracovní dobou odpadlý výkon za svátek ve výši průměrného platu (tedy je v tom započítán případný přesčas a ostatní příplatky) dle § 13 PKS, ale zaměstnavatel si po svém vyložil ZP a teď platí pouze základní denní mzdu (u někoho, kdo má mimořádné odměny, nebo dělá přesčas, tak to může být velký rozdíl) nerespektuje svátek u zaměstnanců v režimu v docházce má směnu evidovanou, placenou jí má ale jako všední den. Jak je možné, že se během roku mění výklad PKS?
   V programu EVYDO totiž bylo všem komandujícím nařízeno v průběhu dubna přeplánovat zaměstnancům "osmičkářům" směny ve svátek, kdy místo odpadlého výkonu (placeného průměrem) je evidována směna jako ve všední den (za základ). Nikdo nás neinformoval včas o novém přeplánování směn. (PKS článek 2.4.3 - nedodržení lhůty, článek 2.4.1 - neprojednání s odbory). Z toho mohou plynout pracovně-právní spory. Jak nyní řešit například úraz v den svátku? Je to pracovní úraz? Směnu mám totiž nyní vykázánu a program nezná na svátek jiný nepracovní stav.
Projde-li toto u zaměstnanců pracujících na osmičky, aplikuje se pak tato novinka u turnusových pracovníků?

Reakce naší ZO za proplácení odpadlého výkonu ve svátek:
- Požádali jsme výbor OSŽ při OŘ Praha o vyjádření k této změně ve výkladu PKS. Předseda pan Šimůnek mi odpověděl, že se zaměstnavatel k problému na jednání vyjádří. Děkujeme mu za tlumočení zaměstnavateli, ale čekali jsme především vyjádření výboru.Organizační změny a rušení provozních zaměstnanců

   Nelíbí se nám zrušení provozních zaměstnanců ve funkci dozorčích ve směně. Místo dozorčích, kteří pracovali ve směnách, máme nyní dozorčí (ne už jako provozní zaměstnance, ale jako součást řídícího aparátu), pracující pouze od pondělí do pátku osm hodin denně. Jedná se tedy o porušení prohlášení PV OSŽ při SŽDC o zachování počtu provozních zaměstnanců. Důsledkem je zhoršení servisu pro provozní zaměstnance. Například v Holešovicích dozorčí vytvářeli rozkazy pro stanice v PO Libeň, tato práce byla předána výpravčím v žst.Praha Libeň.

   Dále máme výhrady k tomu, že byla odmítnuta žádost stávající dlouholeté zaměstnankyně paní Zummerové na uvolněné místo operátorky v žst.Holešovice a místo toho bylo vyhlášeno netransparentní výběrové řízení. V případě paní Zummerové (staniční dozorce) se jedná již o druhý případ kdy byla odmítnuta její žádost a uvolněné místo se podruhé uvolnilo člověkem "z ulice".

Reakce naší ZO:
- Projednali jsme tyto výhrady na ZV, na výboru při OŘ SŽDC, poslali jsme dopis předsedovi PV OSŽ p.Hradílkovi A. a předsedovi OSŽ, Bc.Pejšovi J. Na naše dopisy nebylo doposud zodpovězeno.Pokyn generálního ředitele SŽDC č.4/2012 o vyhodnocení pracovišť

   Jako reakci na boj výpravčích v Kolíně za lepší pracovní podmínky vytvořil zaměstnavatel pokyn č.4 k vyhodnocení pracovišť s účinností od 1.4.2012. Nebyl projednám s PV OSŽ při SŽDC. Tím byl porušen Zákoník práce a Podniková kolektivní smlouva. Tento dokument vnesl zbytečnou nejistotu a nervozitu na pracovištích výpravčích velkých stanic. Výpravčím velkých stanic tak hrozí neúměrně velký rozsah zdravotních prohlídek a po deseti letech odchod. Není řečeno kam.

S prověrkami pracovišť, tak jak jsou prováděny nesouhlasíme, tyto komise nemají podle nás kompetence k určení náročnosti pracoviště.

Reakce odborů:
- Podnikový výbor OSŽ SŽDC ve svém usnesení z 19.dubna vyzval k pozastavení účinnosti tohoto pokynu.
- 26.dubna se v Praze se na setkání organizovaném ZV ZO OSŽ Řízení železničního provozu Kolín projednával pokyn č.4. V závěrečném usnesení bylo schváleno odmítnutí Pokynu č. 4 s tím, že v případě, že zaměstnavatel zahájí realizaci navržených opatření, která jsou v některých bodech diskriminační, bude požádáno o pomoc Představenstvo OSŽ i další orgány.Naše nespokojenost s činností PV u SŽDC

   Nejsme spokojeni s naším zastoupením v Podnikovém výboru OSŽ SŽDC, nynější složení nehájí zájmy zaměstnanců, ale zaměstnavatele. Například někteří zástupci PV dodávají materiály (zpravodaje, dopisy, jednání ZO, telefonní hovory), které jsem jim poskytla pro interní odborářskou práci bezprostředně zaměstnavateli. Zástupce PV, který se této praxi vymykal, Honza Zazvonil, se stal v PV nepohodlným a bylo domluvena jeho výměna. PV začal být aktivní teprve pod hrozbou svolání mimořádné volební konference.

Reakce naší ZO:
- Z důvodu nedostatečného zastupování zaměstnanců a přilišnému podléhání vlivu zaměstnavatele jsme požádali o svolání mimořádné volební konference.


KCOD

V KCOD bez problémů

   Nejsou známé žádné problémy, jednání s odbory je na dobré úrovni a ze strany zaměstnanců, nejsou stížnosti.Dvě zaměstnankyně požádali o právní pomoc, která jim byla zajištěna.Řádné zastoupení zaměstnanců KCOD má v ZV má Anička Charvátová a Věrka Dvorská.

ČD Cargo

Zařazování zaměstnanců letmo

   Před 3 měsíci, se odbory důrazně a s úspěchem ohradili proti zařazení zaměstnanců letmo (Vršovice, Uhříněves). Láďa Kácovský nám na jednání ZV oznámil, že si zaměstnanci, požádali opět do letma, jako důvod je možnost výměny směn v zařazení letmo (Nebylo im umožňováno komandem prohazování směn při jejich zařazení v turnuse). Někdy je snaha odborů marná. CARGO nyní prochází dalším složitým obdobím, věřím, že se situace vyřeší, bez snižování zaměstnanosti. Zaměstnanci CARGA jsou informováni od Ládi Kácovského, který je zastupuje u zaměstnavatele a jednání s odbory probíhají korektně.

DKV

Dovolená na doplnění normy pracovní doby

   Ze strany posunu byla stížnost na doplnění normy dovolenou, bez vědomí zaměstnance.Tuto stížnost vyřeším a doufám, že se nebude opakovat. Požádali jsme zaměstnance DKV ve Vršovicích aby si zvolili svého zástupce, kterého bude delegovat k jednáním odborů se zaměstnavatelem. Prozatím je zastupuje 1.místopředsedkyně Lenka Gillichová.


   Co nás těší   Jednání s novým zaměstnavatelem PO Benešov (týká se stanic které po reorganizaci přešly od PO Praha hl.n.) probíhají korektně ke spokojenosti obou stran.
   Poznámka redaktora      Především se chci omluvit za případné nedostatky květnového zpravodaje. Byl vytvořen v časové tísni. To bylo tak, předsedkyně Vršovických odborů Alena Novobilská mě požádala, abych se vyjádřil k připravovanému květnovému číslu.

   Navrhl jsem jí novou formu s tím, že by se zde systematicky sepisovaly jednání se zaměstnavateli (ze SŽDC, ČD, ČD Carga) a Zpravodaj by sloužil jako vývěsní štít nové, profesionální odborové práce, spočívající ze sbírání připomínek zaměstnanců, jejich projednávání se zaměstnavatelem, zveřejňování výsledků a archivování pro případné další použití.

   Stalo se mi, že jsem se dostal pod tlak zaměstnavatele, doufal jsem v oporu ve své základní organizaci, jak jsem ale zjistil, pro ní je hlavní nerozházet si to nahoře. Alena, i když jsem nebyl v její ZO se (tak jako mnohých ostatních) mne vždy u zaměstnavatele zastávala. Tak jsem přestoupil do Vršovických odborů.
   Aleně chybí tolik rozšířená typicky česká ohebnost a když si myslí, že jsou poškozovány práva zaměstnanců, jde bez rozpaků do boje. Pro mne je garantem toho, že Vršovické odbory zůstanou na straně zaměstnanců, tedy na té správné straně. Dosti však slov.

Prostě Alenčino bojovné srdce a smysl pro spravedlnost nyní, pokud se to povede, dostane oporu v systematicky zpracovávaném Zpravodaji.

Redaktor Zpravodaje, Bc.Dvořák Pavel   Něco nakonec   Smějte se, smích zlepšuje imunitní systém - ukázka z knihy Jana Hnízdila Mým marodům.

(příloha 5)
SEO