Část čtvrtá - Pracovní doba a doba odpočinku - Hlava IX - Zmocňovací ustanovení


§ 100

(1) Vláda stanoví nařízením odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, jimiž jsou
a) členové osádky nákladního automobilu nebo autobusu (pozn.24),
b) zaměstnanci údržby pozemních komunikací (pozn.25),
c) zaměstnanci drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce (pozn.26),
d) zaměstnanci městské hromadné dopravy (pozn.27),
e) členové posádky letadla a zaměstnanci zajišťující provozování letiště (pozn.28),
f) členové posádky plavidla (pozn.29),
g) zaměstnanci obsluhující plavidlo v přístavu (pozn.29),
přitom blíže vymezí okruh zaměstnanců uvedených v písmenu a) až g) a upraví postup a další povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců při úpravě pracovní doby a doby odpočinku.
(2) Vláda může stanovit nařízením odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku (pozn.31), který je složen ze zaměstnanců zaměstnavatele, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání, jejichž pracovní povinnosti zahrnují přímé plnění úkolů této jednotky; to však neplatí, pokud jde o délku stanovené týdenní pracovní doby. Délka směny v případě odchylek podle věty první při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí přesáhnout 16 hodin.