Část jedenáctá - Náhrada škody - Hlava V - Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání


§ 275

Zabezpečení zaměstnance pro případ újmy na zdraví při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání upravuje zvláštní právní předpis, pokud není v tomto zákoně dále stanoveno jinak (§ 365 a násl.).