1 SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI1.1 Spolupráce odborových organizací a zaměstnavatele1.1.1 Smluvní strany se zavazují:


- plně respektovat postavení a pravomoci zaměstnavatele a odborových organizací působících u zaměstnavatele, vyplývající z platných právních předpisů a této PKS,

- vzájemně se informovat na informačních schůzkách, konaných podle potřeby,

- pro způsob přenosu elektronických dat a informací využívat definované standardní prostředí zaměstnavatele při současném splnění stanovených bezpečnostních a provozních podmínek,

- respektovat u zaměstnavatele znění IN OR1-A-2007 „Systém a tvorba interních norem“, v platném znění, která stanovuje základní pravidla vnitropodnikové legislativy zaměstnavatele, principy tvorby, aktualizace, schvalování, zveřejňování, distribuce a archivace interních norem, podle kterého jsou dokumenty zařazeny do stanovených úrovní (okruh uživatelů z prostředí mimo ČDC, kteří mohou podle posouzení gestorů či gestorských útvarů za stanovených podmínek dokument využívat pro své potřeby).Zaměstnavatel předloží a projedná s odborovými organizacemi návrhy materiálů zpracované pro potřeby zaměstnavatele, řešící zejména následující problematiku:

- obecně stav zaměstnanosti – opatření ke snižování resp. zvyšování počtu zaměstnanců,

- změny v oblasti zdravotní péče a zdravotních podmínek pro výkon práce včetně prevence,

- BOZP včetně návrhů změn interních norem, opatření, poskytování OOPP a hygieny práce,

- návrhy změn interních norem z pracovněprávní a sociální oblasti, opatření k jejich aplikaci včetně opatření k této podnikové kolektivní smlouvě.Zaměstnavatel předloží na úrovni jednotek organizační struktury odborovým organizacím měsíčně zprávu o nově vzniklých pracovních poměrech. V rámci přípravy organizačních změn projedná zaměstnavatel informaci o návrzích úprav organizační struktury, organizačního řádu, popřípadě statutu.

Následně bez zbytečného odkladu poskytne zaměstnavatel schválené znění konkrétního materiálu odborovým organizacím.

Zaměstnavatel předkládá materiály k projednání nebo informaci odborovému orgánu způsobem a v termínech uvedených v „Opatření k plnění úkolů v oblasti vzájemných vztahů zaměstnavatele a odborových organizací“ IN PERs39-B-2011. Na úrovni jednotek organizační struktury ČDC a odborových organizací jsou četnost a obsah jednání dohodnuty individuálně.

Pro účely naplnění ustanovení ZP a platné PKS předají odborové organizace, uvedené v prvním odstavci Preambule této PKS, seznam odborových organizací na všech stupních organizační struktury zaměstnavatele, včetně pravomocí a kompetencí příslušných odborových orgánů do 31. března 2014. Odborové organizace zodpovídají za průběžnou aktualizaci údajů v seznamu všech příslušných odborových organizací dle tohoto článku. V seznamu budou uvedeni funkcionáři odborové organizace a osoby zodpovědné za užívání prostor a služeb. Aktualizace budou zasílány v elektronické podobě na odbor lidských zdrojů GŘ ČDC.1.1.2 Zaměstnavatel poskytne odborovým organizacím informace:

- čtvrtletně přehled souhrnných ekonomických informací o činnosti železniční dopravy (Zpráva o hospodaření ČDC),

- o mzdovém vývoji a zaměstnanosti v rozsahu uvedeném v Opatření

- poskytování informací odborovým organizacím o mzdovém vývoji, zaměstnanosti a prováděných srážkách členských příspěvků IN PERs41-B-2011,

- veškeré interní normy a vnitroorganizační opatření v těch případech, kdy se k nim odborové organizace na základě právních předpisů vyjadřují.Tímto nejsou v žádném případě nahrazena dohodnutá ustanovení uvedená v této PKS, případně v dalších pracovněprávních a vnitřních mzdových předpisech.1.1.3 Všechny ústní nebo písemné informace budou poskytnuty odborovým organizacím za předpokladu zachování mlčenlivosti z důvodu ochrany oprávněných zájmů zaměstnavatele. Vzájemná spolupráce a informovanost bude aplikována ze strany zaměstnavatele, ale i odborových organizací. Odborové organizace budou zaměstnavateli předávat usnesení nebo výpisy z usnesení odborových organizací k materiálům, které s nimi byly projednány, nebo se týkají problematik uváděných v této PKS. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o plánovaných kontrolách a výsledcích kontrolní činnosti.1.1.4 Zaměstnavatel dále zajistí funkcionářům a zaměstnancům odborových organizací za účelem plnění funkcionářských, kontrolních a pracovních povinností přístup na pracoviště příslušných organizačních složek. Za tímto účelem poskytne zaměstnavatel potřebná povolení ke vstupu na tato pracoviště s výjimkou těch, do nichž je vstup umožněn jen se zvláštním povolením. Je-li vstup na pracoviště podmíněn i stanovenou zdravotní způsobilostí, musí tuto podmínku funkcionář nebo zaměstnanec splňovat.1.1.5 Zaměstnavatel bude na základě souhlasu zaměstnance - člena odborové organizace (vyjádřeného písemnou dohodou o srážce ze mzdy) provádět srážky členských příspěvků ze mzdy podle ustanovení § 146 písm. c) ZP a tyto bude poukazovat na konto odborové organizace. Za zdaňovací období předchozího kalendářního roku provede zaměstnavatel rekapitulaci sražených členských příspěvků za každého člena základní odborové organizace tak, aby toto mohlo být po potvrzení základní odborovou organizací podkladem pro účely odpočtu od základu daně z příjmů fyzických osob ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Tato problematika je řešena v Opatření o poskytování informací odborovým organizacím o mzdovém vývoji, zaměstnanosti a prováděných srážkách členských příspěvků, IN PERs41-B-2011.1.1.6 Pro účel seznámení zaměstnanců s touto PKS zabezpečí zaměstnavatel na své náklady tisk PKS, a to i pro potřeby odborových organizací.1.1.7 Zaměstnavatel v souladu s ustanovením § 277 ZP vytvoří odborovým organizacím podmínky pro činnost podle jejich požadavků a svých provozních možností (zajištění místností v jednotce organizační struktury včetně nezbytného zařízení a technického provozu). Pro činnost odborových orgánů odborové organizace bude dispozice prostor určena po domluvě s příslušným správcem budov v součinnosti s odborem lidských zdrojů GŘ ČDC. Zaměstnavatel poskytne odborovým organizacím, oprávněným spolurozhodovat se zaměstnavatelem, právo přístupu a používání telekomunikační sítě ČDC a připojení telefonní přípojky ČDC.

Odborové organizace hradí zejména externí provozní náklady (např. tarif externích poskytovatelů, SMS brána, internet), v souladu s Opatřením k dlouhodobému uvolňování odborových funkcionářů, IN PERs-38-B-2011, v platném znění.1.1.8 V případě využívání služeb vnějšího poskytovatele umožní zaměstnavatel na základě smlouvy mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem přístup k vybraným aplikacím ČDC. Ostatní služby budou zaměstnavatelem poskytovány na základě individuálních dohod cestou odboru lidských zdrojů GŘ ČDC.

Odborové organizace umožní zaměstnavateli přístup k vybraným aplikacím vlastní odborové organizace, a to i v případě, že využívají služby vnějšího poskytovatele. Při využívání telekomunikačních služeb a služeb Intranetu ČDC se budou odborové organizace řídit platnými dokumenty ČDC v této věci.