2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a pracovní prostředíZaměstnavatel zabezpečí částku ve výši nejméně 20 mil. Kč k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek na pracovištích zaměstnavatele. Z této částky bude 7,5 mil. Kč centralizováno a rozhodovat o nich bude společná pracovní skupina složená ze zástupců smluvních stran.

Realizace těchto sjednaných závazků se řídí platnou IN PERs4-B-2008 „Směrnice k zajištění přípravy plnění a sledování akcí BOZP“.

Souhrnný přehled čerpání finančních prostředků zpracuje zaměstnavatel a poskytne odborovým organizacím do 45 dnů po skončení čtvrtletí.2.1.1 Jednotky organizační struktury na všech úrovních projednají do 28. února 2014 výsledky vývoje pracovní úrazovosti v roce předcházejícím a navrhnou konkrétní opatření, jenž posílí protiúrazovou prevenci. Vývoj pracovní úrazovosti a navrhovaná opatření budou po projednání s odborovými organizacemi součástí Zprávy o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vývoji pracovní úrazovosti v ČDC, která bude do 30. dubna 2014 předložena představenstvu ČDC a odborovým organizacím a do 31. května 2014 projednána na úrovni představenstva ČDC za účasti zástupců odborových organizací. Po ukončení šetření smrtelných a závažných pracovních úrazů poskytne zaměstnavatel na požádání odborovým organizacím kompletní dokumentaci vyšetřování, kterou má zaměstnavatel k dispozici. Zaměstnavatel na požádání poskytne zaměstnanci opisy vyjádření k mimořádné události.2.1.2 Zaměstnavatel ve spolupráci s odborovými organizacemi zabezpečí v případě nutnosti aktualizaci metodického zajištění prověrek BOZP formou opatření předsedy představenstva na základě konkrétních poznatků z prověrek BOZP a vývoje pracovní úrazovosti v předchozích letech ve smyslu ustanovení § 108 odst. 5 ZP.2.1.3 Zaměstnavatel v součinnosti s odborovými organizacemi zabezpečí provedení prověrek BOZP a hygienických podmínek na všech pracovištích a zařízeních ve smyslu ustanovení § 108 odst. 5 ZP nejpozději do 31. května 2014. Zaměstnavatel zahrne do prověrek BOZP ve spolupráci s odborovými organizacemi i hodnocení pracovních podmínek na kolejových vozidlech (dle jednotlivých řad), ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Zpracované výsledky s návrhy na opatření budou projednány na úrovni jednotlivých jednotek organizační struktury ČDC a do 30 dnů po provedené prověrce předány odborovým organizacím.2.1.4 Výsledky a celková úroveň prověrek, včetně dalšího společného postupu a návrhů na opatření, budou po předchozím projednání s odborovými organizacemi obsaženy ve zprávě, která bude představenstvu ČDC předložena do 30. září 2014. Tuto zprávu projedná zaměstnavatel na úrovni představenstva v měsíci říjnu 2014 za účasti zástupců odborových organizací.2.1.5 Plnění harmonogramu odstraňování zjištěných závad vyhodnotí vedoucí jednotek organizační struktury za účasti zástupců odborových organizací a budou přijímat nápravná opatření.