2.4 Zdravotní a sociální zabezpečení2.4.1
Zaměstnavatel bude informovat odborové organizace o termínu provedení dohlídky na pracovišti lékařem PLS. Po provedení dohlídky na pracovišti lékař PLS vyhotoví zápis. Zaměstnavatel zabezpečí, aby se zápisem lékaře PLS byly seznámeny odborové organizace. V těchto případech se kontrola plnění provádí na úrovni jednotky organizační struktury.2.4.2 Rozhodnutí o nárokovosti na ochranný repelentní prostředek (přípravek odpuzující klíšťata) zaměstnancům, kteří pracují v endemických oblastech výskytu klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy, provede vedoucí jednotky organizační struktury ve spolupráci s příslušným lékařem PLS a po projednání s odborovými organizacemi.2.4.3 Problematika úhrady případných léčebných výloh provozních zaměstnanců v příhraničním styku je řešena v kapitole 4 předpisu ČD D 26 - Vyhláška UIC č. 471-1VE, obsahující Ustanovení pro vedení provozu na tratích překračujících hranice a používání lokomotiv, motorových a elektrických vozů (jednotek) v mezinárodní dopravě.2.4.4 Náklady spojené se zdravotní a psychickou způsobilostí zaměstnanců definované IN PERs-25-B-2012 „Zdravotní a psychická způsobilost zaměstnanců“, v platném znění, hradí zaměstnavatel, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.