3.1 Zaměstnanost3.1.1
Zaměstnavatel bude v rámci vytvářených organizačních podmínek napomáhat zprostředkováním práce, poradenskou a mediační činností, s případným využitím dostupných projektů vyhlášených MPSV pro zvýšení efektivnosti a využitelnosti na trhu práce, které usnadní řešení obtíží uvolňovaných zaměstnanců při jejich dalším uplatnění u ČDC i mimo zaměstnavatele, a to především na regionální úrovni prostřednictvím personálních pracovišť odboru lidských zdrojů GŘ ČDC.3.1.2 Při přijímání uchazečů na vybraná povolání i u stávajících zaměstnanců je v oblasti zdravotní a psychické způsobilosti v ČDC postupováno v souladu s IN PERs-25-B-2012 „Zdravotní a psychická způsobilost zaměstnanců“, v platném znění.3.1.3 Při snižování počtu zaměstnanců zohlední zaměstnavatel, především možnosti přirozeného odchodu zaměstnanců. K usměrňování bude vytvářet podmínky a působit zejména na zaměstnance, kteří mohou využít možnosti odchodu do starobního důchodu před dosažením důchodového věku a na ty, kteří dosáhli věku rozhodného pro vznik nároku na starobní důchod. U manželů nebo registrovaných partnerů, zaměstnavatel neuplatní výpověď pro důvody uvedené v ustanovení § 52 písm. a) až c) ZP, a to od doby doručení výpovědi po dobu tří měsíců, za předpokladu, že jeden z nich na tuto skutečnost upozorní.3.1.4 K objektivizaci počtu zaměstnanců bude docházet v souladu s ustanovením § 300 ZP.3.1.5 Zaměstnancům ohroženým výpovědí z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. a) až c) ZP, anebo v průběhu výpovědní doby, je na příslušném personálním pracovišti umožněno informovat se o možnostech případného dalšího pracovního uplatnění.

Zaměstnavatel umožní zaměstnanci převod k jiné jednotce organizační struktury popřípadě převedení na jinou práci tj. na vhodné pracovní místo (ustanovení § 41 odst. 6 ZP), případně skončení pracovního poměru před dohodnutým termínem, anebo v průběhu výpovědní doby, pokud o to zaměstnanec požádá a pokud to provozní podmínky umožní. Dojde-li k převedení zaměstnance na jiné vhodné pracovní místo po doručení výpovědi, postupují oba účastníci podle ustanovení § 50 odst. 5 ZP.

V případě dosažení dohody o změně pracovní smlouvy se zaměstnancem, který byl dotčen organizační změnou ve smyslu ustanovení § 52 písm. a) až c) ZP, zaměstnavatel vytvoří zaměstnanci na základě jeho písemné žádosti podmínky pro zachování odborné způsobilosti v pracovních činnostech, které vykonával podle dosavadní pracovní smlouvy. Podmínkou splnění předchozího ustanovení je, že zaměstnanec se účastní školení a absolvuje lékařská vyšetření ve vztahu k udržení této odborné způsobilosti ve svém volnu bez nároku na mzdu nebo její náhradu a bez nároku na úhradu cestovních náhrad; ostatní náklady hradí zaměstnavatel. Uvedené skutečnosti jsou nedílnou součástí písemné dohody o změně pracovní smlouvy.3.1.6 Ke zmírnění nepříznivých důsledků snižování počtu zaměstnanců při skončení pracovního poměru:

a) dohodou podle ustanovení § 49 ZP pro důvody uvedené v ustanovení § 52 ZP písm. a) až e) ZP, zaměstnavatel vůči uvolňovaným zaměstnancům:

- upustí od úhrady půjček poskytnutých z FKSP nebo SF a od úhrady jiného finančního plnění poskytnutého ze SF, pokud tomu nebrání platné právní předpisy,

- nevyžadují ve smyslu kvalifikační dohody uzavřené dle ustanovení § 143 SZP, nebo dle ustanovení § 234 odst. 1, 2 ZP, vrácení nákladů spojených se zvýšením a prohlubováním kvalifikace nebo jejich poměrné části.

b) dohodou podle ustanovení § 49 ZP nebo výpovědí pro důvody uvedené v ustanovení § 52 ZP písm. a) až e) ZP, ČDC vůči uvolňovaným zaměstnancům:

- ponechají osobní ochranné pracovní prostředky ve smyslu IN PERs22-B-2008 „Směrnice pro poskytování OOPP“, v platném znění, bez finanční náhrady.Předchozí ustanovení se nevztahuje na zaměstnance, jehož pracovní poměr skončí dohodou podle ustanovení § 49 ZP pro důvody uvedené v ustanovení § 52 písm. d) a e) ZP, pokud k zákazu konání dosavadní práce nebo k pozbytí zdravotní způsobilosti došlo z následujících důvodů:

a) protože nepoužil předepsané OOPP, nebo

b) protože nedodržel předpisy o zajištění BOZP, nebo předpisy o bezpečnosti dopravy, nebo

c) protože porušil povinnosti o ochraně před škodami způsobenými alkoholem a jinými návykovými látkami, nebo

d) protože ztratil zdravotní způsobilost tím, že si přivodil nepracovní úraz (za nepracovní úraz se považuje každý úraz, který nevznikl při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi).3.1.7 Na vyhledání nového pracovního uplatnění poskytne zaměstnavatel zaměstnanci, jehož pracovní poměr skončí výpovědí nebo dohodou podle ustanovení § 49 ZP pro důvody uvedené v ustanovení § 52 písm. a) až e) ZP, v souladu s nařízením vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých překážek v práci (dále jen „NV 590/2006 Sb.“), přednostně pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu maximálně 8 půldnů. Požádá-li zaměstnanec o sloučení půldnů v jeden či více celků, zaměstnavatel žádosti vyhoví.3.1.8 Pro účely zaměstnaneckých výhod a odměňování dle IN PERs42-B-2011, bude pracovní poměr zaměstnanců, kteří budou bezprostředně přecházet v rámci společností ČDC, ČD, a SŽDC posuzován jako nepřetržitý, pokud k předchozímu ukončení pracovního poměru nedošlo z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. f) nebo písm. g) nebo písm. h) ZP nebo z důvodů uvedených v ustanovení § 55 ZP.3.1.9 Osobám, které ukončily pracovní poměr u zaměstnavatele, v souvislosti s přiznáním invalidního důchodu z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (nevztahuje se na osoby, které si pracovní úraz u zaměstnavatele, přivodily jednáním uvedeným v bodu 3.1.6. písm. a) až d) základního textu PKS), a s nimiž do 30 dnů po doručení pravomocného rozhodnutí o odnětí invalidního důchodu (změna stupně invalidity) zaměstnavatel uzavře nový pracovní poměr se doba přerušení, po kterou byl přiznán tento invalidní důchod, posuzuje pro účely poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění jako nepřetržitá3.1.10 Jako nepřetržitý pro účely zaměstnaneckých výhod a odměňování dle IN PERs42-B-2011, bude posuzován pracovní poměr zaměstnance, který byl ukončen z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až e) ZP v případě, že bývalý zaměstnanec uzavře nový pracovní poměr se zaměstnavatelem do 1 roku ode dne skončení u zaměstnavatele, pokud uvedené zaměstnanecké výhody budou obsahem PKS v příslušném roce. Obdobně se postupuje při uzavření nového pracovního poměru s bývalým zaměstnancem, u něhož došlo k ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele z důvodu smluvního převzetí činností zaměstnavatele jiným subjektem, v případě vrácení původních činností k zaměstnavateli. Nový pracovní poměr musí být uzavřen nejpozději do 3 měsíců od data vrácení činnosti k zaměstnavateli.