3.2 Základní principy odměňováníZaměstnavatel projedná v rozsahu ustanovení § 280 ZP s odborovými organizacemi návrh „Podnikatelského plánu pro rok 2014 společnosti ČD Cargo, a.s.“ v oblasti zaměstnanosti a odměňování, a to po projednání v představenstvu ČD Cargo, a.s. Toto projednání provede zaměstnavatel před žádostí o schválení „Podnikatelského plánu pro rok 2014 společnosti ČD Cargo, a.s.“ na úrovni dozorčí rady.3.2.1 Zaměstnanci jsou odměňování v souladu se „Systémem odměňování zaměstnanců společnosti“, který je přílohou číslo 2 této PKS.3.2.2 Odstupné podle ustanovení § 67 odst. 1 ZP se stanoví nebo zvyšuje o další násobky průměrného výdělku za následujících podmínek:a) Zaměstnanci u něhož dojde k ukončení pracovního poměru dohodou podle ustanovení § 49 ZP, z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až c) ZP, a který ke dni ukončení pracovního poměru:

- odpracoval u ČDC, nepřetržitě nejméně 5 let - náleží zvýšené odstupné o jeden násobek průměrného měsíčního výdělku

- odpracoval u ČDC, ČD, SŽDC, nepřetržitě nejméně 20 let - náleží zvýšené odstupné o dva násobky průměrného měsíčního výdělku

- odpracoval u ČDC, ČD, SŽDC, nepřetržitě nejméně 30 let - náleží zvýšené odstupné o tři násobky průměrného měsíčního výdělku

Jedná-li se o osamělého zaměstnance trvale pečujícího o nezaopatřené dítě, tzn. do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku dítěte, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost a osamělý zaměstnanec zaměstnavateli předloží čestné prohlášení o tom, že splňuje podmínky stanovené v ustanovení § 350 ZP, zvyšuje se odstupné podle tohoto písmena a) o další jeden násobek průměrného měsíčního výdělku.

Odstupné poskytnuté dle písmena a) se zvyšuje o další dva násobky průměrného měsíčního výdělku při ukončení pracovního poměru zaměstnanci, u něhož dojde k ukončení pracovního poměru dohodou podle ustanovení § 49 ZP, z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až c) ZP a skončí-li pracovní poměr nejpozději poslední den před datem účinnosti organizační změny.b) odstupné podle ustanovení § 67 odst. 1 ZP náleží zaměstnanci při skončení pracovního poměru dohodou podle ustanovení § 49 ZP, z důvodů uvedených v ustanovení § 52 e) ZP, a to ve lhůtě do třiceti dnů ode dne vystavení lékařského posudku, ve výši násobků průměrného měsíčního výdělku, která odpovídá výši plnění náležejícího zaměstnanci dle směrnice PERs26-B-2010, „Ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance v ČD Cargo, a.s.“, v platném znění, která vyplývá ze znění “Koncepce částečného řešení problematiky spojené se změnou zákona o důchodovém pojištění“ ze dne 09. 09. 2008 (dále jen „Koncepce“), který:

- dovršil 58 let a dosud nedosáhl věku 61 let a odpracoval v zaměstnání uvedeném v příloze č. 5, tabulka A nebo tabulka B, této PKS, minimálně 20 let, z toho alespoň nepřetržitě 10 let u ČDC, ČD,

- dovršil 61 let a dosud nedosáhl věku 65 let a odpracoval v zaměstnání uvedeném v příloze č. 5, tabulka A, této PKS, minimálně 20 let, z toho alespoň nepřetržitě 10 let u ČDC, ČD,

- dovršil 61 let a dosud nedosáhl věku 65 let a odpracoval v zaměstnání uvedeném v příloze č. 5 této, tabulka B, této PKS, minimálně 20 let, z toho alespoň nepřetržitě 10 let u ČDC, ČD.

Nárok na výplatu odstupného dle bodu b) má zaměstnanec, se kterým je ukončen pracovní poměr v zaměstnání uvedeným v tabulce A nebo B příloha č. 5 této PKS.

Odstupné dle písm. b) nebude poskytnuto zaměstnancům, kterým bude poskytnuto odchodné dle “Koncepce částečného řešení problematiky spojené se změnou zákona o důchodovém pojištění“. Poskytnuté odstupné dle písm. b) tohoto bodu podléhá odvodům na sociální pojištění a zdravotní pojištění.Pro zaměstnance se použije to ustanovení, které je pro něj při splnění daných podmínek výhodnější.