5 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ5.1.1
V případě změn právních předpisů a při zásadní změně vnitřních podmínek zaměstnavatele na základě písemného návrhu předloženého kteroukoliv smluvní stranou bude zahájeno kolektivní vyjednávání o těch ustanoveních PKS a v takovém rozsahu, v jakém budou tato ustanovení změnou právní úpravy, změnou vnitřních podmínek zaměstnavatele nebo rozsahem navržené změny dotčena.

Totéž platí, pokud se změní podmínky pro splnění Podnikatelského plánu ČD Cargo, a.s., na rok 2014, případně ve středně dobém horizontu na roky 2015 až 20175.1.2 Při vzniku kolektivních sporů a sporů vzniklých z neplnění závazků této PKS postupují smluvní strany podle příslušných ustanovení zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednáváni, v platném znění, a ZP, není-li v případě jednotlivých závazků stanoveno jinak. To platí i v případě změn a doplňků PKS.5.1.3 Odborové organizace ve spolupráci se zaměstnavatelem zabezpečí seznámení všech zaměstnanců s touto PKS do 15 dnů od jejího uzavření.5.1.4 Kontrolu plnění PKS provedou smluvní strany pololetně, a to elektronicky nebo listinou formou. Výsledky plnění PKS se následně projednají v pracovní skupině určené pro kolektivní vyjednávání.5.1.5 Zjistí-li jedna ze smluvních stran neplnění některého závazku nebo jeho termínu uvedeného v PKS, je povinna neprodleně prokazatelně upozornit druhou stranu.