2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a pracovní prostředí2.1.1
Zaměstnavatel zabezpečí částku ve výši nejméně 32 mil. Kč k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek na pracovištích zaměstnavatele. Z této částky bude 25 mil. Kč centralizováno a rozhodovat o nich bude společná pracovní skupina složená ze zástupců smluvních stran. Realizace těchto sjednaných závazků se řídí platným opatřením k zajištění přípravy plnění a sledování akcí BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek. Plán zabezpečení této oblasti bude na základě požadavků organizačních složek a po projednání s místně příslušnými odborovými organizacemi zpracován na odboru personálním který bude pravidelně (čtvrtletně) předkládat odborovým organizacím čerpání předmětných finančních prostředků. Souhrnný přehled čerpání finančních prostředků zpracuje zaměstnavatel a poskytne odborovým organizacím do 45 dnů po skončení čtvrtletí.2.1.2 Organizační složky na všech úrovních projednají do 28. února 2014 výsledky vývoje pracovní úrazovosti v roce předcházejícím a navrhnou konkrétní opatření, jež posílí protiúrazovou prevenci. Vývoj pracovní úrazovosti a navrhovaná opatření budou po projednání s odborovými organizacemi součástí Zprávy o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vývoji pracovní úrazovosti v ČD, která bude po řádném připomínkovém řízení předložena PČD do 31. května 2014. Po ukončení šetření smrtelných pracovních úrazů poskytne zaměstnavatel na požádání odborovým organizacím kompletní dokumentaci vyšetřování, kterou má zaměstnavatel k dispozici. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci na požádání opis jeho vysvětlení podaného zaměstnavateli k mimořádné události.2.1.3 Zaměstnavatel ve spolupráci s odborovými organizacemi zabezpečí v případě nutnosti aktualizaci metodického zajištění prověrek BOZP formou metodického pokynu ředitelky odboru personálního na základě konkrétních poznatků z prověrek BOZP a vývoje pracovní úrazovosti v předchozích letech ve smyslu ustanovení § 108 odst. 5 ZP.2.1.4 Zaměstnavatel v součinnosti s odborovými organizacemi zabezpečí provedení prověrek BOZP a hygienických podmínek na všech pracovištích a zařízeních ve smyslu ustanovení § 108 odst. 5 ZP, nejpozději do 31. května 2014. Zaměstnavatel zahrne do prověrek BOZP ve spolupráci s odborovými organizacemi i hodnocení pracovních podmínek na kolejových vozidlech (dle jednotlivých řad), ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Zpracované výsledky s návrhy na opatření budou projednány na úrovni jednotlivých organizačních složek a do 30 dnů po provedené prověrce předány odborovým organizacím.2.1.5 Výsledky a celková úroveň prověrek, včetně dalšího společného postupu a návrhů na opatření, budou po předchozím projednání s odborovými organizacemi obsaženy ve zprávě, která bude po řádném připomínkovém řízení předložena PČD do 15. října 2014.2.1.6 Plnění harmonogramu odstraňování zjištěných závad vyhodnotí vedoucí organizačních složek za účasti zástupců odborových organizací a budou přijímat nápravná opatření.