2.4 Zdravotní a sociální zabezpečení2.4.1
Zaměstnavatel bude informovat odborové organizace o termínu provedení dohlídky na pracovišti lékařem PLS. Po provedení dohlídky na pracovišti lékař PLS vyhotoví zápis. Zaměstnavatel zabezpečí, aby se zápisem lékaře byly seznámeny odborové organizace. V těchto případech se kontrola plnění provádí na úrovni organizační složky.2.4.2 Rozhodnutí o nárokovosti na ochranný repelentní prostředek (přípravek odpuzující klíšťata) zaměstnancům, kteří pracují v endemických oblastech výskytu klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy, provede vedoucí organizační složky ve spolupráci s příslušným lékařem PLS a po projednání s odborovými organizacemi.2.4.3 Problematika úhrady případných léčebných výloh provozních zaměstnanců v příhraničním styku je řešena v kapitole 4 předpisu ČD D26 - Vyhláška UIC č. 471-1VE, obsahující Ustanovení pro vedení provozu na tratích překračujících hranice a používání lokomotiv, motorových a elektrických vozů (jednotek) v mezinárodní dopravě.2.4.4 Náklady spojené se zajišťováním ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, hradí zaměstnavatel, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.2.4.5 Zaměstnancům, držitelům řidičského oprávnění vyjmenovaného v ustanovení § 87a odst. 1) písm. a), b), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, jichž se týká povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření, hradí náklady na tato vyšetření zaměstnavatel. Podmínkou úhrady je předpokládaný nebo požadovaný výkon práce v rámci kteréhokoliv řidičského oprávnění vyplývajícího z výše uvedeného ustanovení zákona pro ČD, a absolvování zákonného vyšetření v zařízení stanoveném zaměstnavatelem.