2.7 Zaměstnanecké jízdní výhodyČD poskytne svým zaměstnancům jízdní a přepravní výhody podle:

- předpisu ČD Ok10 „Prováděcí předpis k Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy“, č. j. 59986/2008-O9, v platném znění,

- předpisu ČD Ok12 „Předpis o zaměstnaneckých zahraničních jízdních výhodách“ č. j. 63085/2007- 010 v platném znění,

- „Smlouvy o vzájemném uznávání jízdních výhod mezi ČD a ZSSK“,

- dohod uzavřených s jinými dopravci,

- předpisu ČD Ok9 „Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD“, č. j. 57444/ 2010 – O9, v platném znění.

Případná novelizace předpisů ČD Ok10 a Ok12 a Ok9 bude provedena po projednání s odborovými organizacemi při respektování všech dohod k této problematice dříve uzavřených.

V případech, kdy se bude jednat o úpravy vyplývající z neodkladných provozně technologických změn, budou neprodleně odborové organizace o těchto změnách informovány. V těchto případech nesmějí být porušeny dohody k problematice jízdních výhod dříve uzavřené. Zaměstnavatel i odborové organizace se zavazují vzájemně informovat o materiálech vztahujících se k zaměstnaneckým výhodám, především v oblasti jízdních výhod.