3.2 Základní principy odměňování3.2.1
Zaměstnavatel projedná s odborovými organizacemi do konce března 2014 rozpočet mzdových nákladů.3.2.2 Zaměstnanci jsou odměňováni v souladu s Řádem pro odměňování zaměstnanců ČD, který je přílohou č. 2 této PKS.3.2.3 Zaměstnavatel nad rámec nároku zaměstnance vyplývajícího z ust. § 67 odst. 1 ZP, za účelem překlenutí sociální situace zaměstnance, v níž se ocitl proto, že bez svého zavinění ztratil dosavadní práci a k částečnému zmírnění následků, které jsou pro zaměstnance spojeny s ukončením dosavadního zaměstnání a nutností vyhledat nové pracovní uplatnění nebo započít jinou výdělečnou činnost, stanoví nebo zvyšuje odstupné o další násobky průměrného výdělku. Zvýšené odstupné, s výjimkou odstupného dle písm. e) tohoto bodu, se neposkytne v případě, že zaměstnanec nejpozději ke dni skončení pracovního poměru získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku pro vznik nároku na starobní důchod (§ 29 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění) a zaměstnavatel mu umožnil čerpat příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění.

Pro účely výpočtu odstupného poskytnutého nad rámec ZP se do průměrného výdělku nezapočte částka přesahující 35 000,- Kč. Toto ustanovení se neuplatní při poskytnutí odstupného dle písm. a) nebo b) a nebo e) tohoto bodu PKS.a) odstupné podle ustanovení § 67 odst. 1 ZP zvýšené o dva násobky průměrného měsíčního výdělku náleží při skončení pracovního poměru zaměstnanci, u něhož dojde k ukončení pracovního poměru dohodou podle ustanovení § 49 ZP, z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až c) ZP, a který ke dni ukončení pracovního poměru odpracoval u ČD nepřetržitě nejméně 5 let.

Odstupné se dále zvyšuje o dva násobky průměrného měsíčního výdělku, skončí-li pracovní poměr nejpozději poslední den před datem účinnosti organizační změny.b) odstupné podle ustanovení § 67 odst. 1 ZP zvýšené o tři násobky průměrného měsíčního výdělku náleží při skončení pracovního poměru osamělému zaměstnanci (ustanovení § 350 ZP) trvale pečujícímu o nezaopatřené dítě, tzn. do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku dítěte, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost, jestliže u tohoto osamělého zaměstnance dojde k ukončení pracovního poměru dohodou podle ustanovení § 49 ZP, z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až c) ZP a osamělý zaměstnanec zaměstnavateli předloží čestné prohlášení o tom, že splňuje podmínky stanovené v ustanovení § 350 ZP a současně trvale pečuje o nezaopatřené dítě ve smyslu tohoto článku PKS.

Odstupné se dále zvyšuje o dva násobky průměrného měsíčního výdělku, skončí-li pracovní poměr nejpozději poslední den před datem účinnosti organizační změny.c) odstupné podle ustanovení § 67 odst. 1 ZP zvýšené o:

- čtyři násobky průměrného měsíčního výdělku náleží při skončení pracovního poměru zaměstnanci, u něhož dojde k ukončení pracovního poměru dohodou podle ustanovení § 49 ZP, z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až c) ZP, a který ke dni ukončení pracovního poměru odpracoval u ČD nepřetržitě nejméně 25 let,

- pět násobků průměrného měsíčního výdělku náleží při skončení pracovního poměru zaměstnanci, u něhož dojde k ukončení pracovního poměru dohodou podle ustanovení § 49 ZP, z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až c) ZP, a který ke dni ukončení pracovního poměru odpracoval u ČD nepřetržitě nejméně 30 let.

Odstupné se dále zvyšuje o dva násobky průměrného měsíčního výdělku, skončí-li pracovní poměr nejpozději poslední den před datem účinnosti organizační změnyd) odstupné podle ustanovení § 67 odst. 1 ZP náleží zaměstnanci při skončení pracovního poměru dohodou podle ustanovení § 49 ZP, z důvodů uvedených v ustanovení § 52 e) ZP, a to ve lhůtě do třiceti dnů ode dne vystavení lékařského posudku, a to ve výši:

- tří násobků průměrného měsíčního výdělku zaměstnanci, který odpracoval u ČD nepřetržitě nejméně 3 roky maximálně však 10 let,

- čtyř násobků průměrného měsíčního výdělku zaměstnanci, který odpracoval u ČD nepřetržitě více jak 10 let maximálně však 25 let,

- sedmi násobků průměrného měsíčního výdělku zaměstnanci, který odpracoval u ČD nepřetržitě více jak 25let.e) odstupné podle ustanovení § 67 odst. 1 ZP náleží zaměstnanci při skončení pracovního poměru dohodou podle ustanovení § 49 ZP, z důvodů uvedených v ustanovení § 52 e) ZP, a to ve lhůtě do třiceti dnů ode dne vystavení lékařského posudku, který:

- dovršil 58 let a dosud nedosáhl věku 61 let a odpracoval v zaměstnání uvedeném v příloze č. 5, tabulka A nebo tabulka B této PKS minimálně 20 let, z toho nepřetržitě nejméně 10 let u ČD,

- dovršil 61 let a dosud nedosáhl věku 65 let a odpracoval v zaměstnání uvedeném v příloze č. 5, tabulka A této PKS minimálně 20 let, z toho nepřetržitě nejméně 10 let u ČD,

- dovršil 61 let a dosud nedosáhl věku 65 let a odpracoval v zaměstnání uvedeném v příloze č. 5, tabulka B této PKS minimálně 20 let, z toho nepřetržitě nejméně 10 let u ČD,

ve výši násobků průměrného měsíčního výdělku, která odpovídá výši dle prováděcího předpisu č. j. 3881/2010 – O9 ke „Koncepci částečného řešení problematiky zákona o důchodovém pojištění“. Nárok na výplatu odstupného dle písm. e) má zaměstnanec, se kterým je ukončen pracovní poměr se sjednaným druhem práce uvedeným v tabulce A nebo B, přílohy č. 5 této PKS.Poskytnuté odstupné dle bodu 3.2.3 písm. d) nebo dle písm. e) podléhá odvodům na sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Odstupné nebude poskytnuto zaměstnancům, kterým bude poskytnuto odchodné dle „Koncepce částečného řešení problematiky zákona o důchodovém pojištění“. ¨

Pro zaměstnance se použije to ustanovení, které je pro něj při splnění daných podmínek výhodnější.