5 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ5.1
V případě změn právních předpisů a při zásadní změně vnitřních podmínek zaměstnavatele nebo vnějších podmínek (např. vyšší míra inflace než udává ČSÚ pro daný rok, zásadní změna rozsahu objednávky veřejné dopravy ze strany státu nebo krajů) na základě písemného návrhu předloženého kteroukoliv smluvní stranou bude zahájeno kolektivní vyjednávání o těch ustanoveních PKS a v takovém rozsahu, v jakém budou tato ustanovení změnou právní úpravy, změnou vnitřních podmínek zaměstnavatele nebo rozsahem navržené změny dotčena.

Při vzniku kolektivních sporů a sporů vzniklých z neplnění závazků této PKS postupují smluvní strany podle příslušných ustanovení zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění a ZP, není-li v případě jednotlivých závazků stanoveno jinak. To platí i v případě změn a doplňků PKS.5.2 Odborové organizace ve spolupráci se zaměstnavatelem zabezpečí seznámení všech zaměstnanců s touto PKS do 15 dnů od jejího uzavření.5.3 Kontrolu plnění PKS provedou smluvní strany pololetně, a to elektronickou nebo listinou formou. Výsledky plnění PKS se následně projednají v pracovní skupině určené pro kolektivní vyjednávání.5.4

Zjistí-li jedna ze smluvních stran neplnění některého závazku nebo jeho termínu uvedeného v PKS je povinna neprodleně prokazatelně upozornit druhou stranu.