KAPITOLA I. - SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELE A ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ1.1 Smluvní strany se zavazují:

a) plně respektovat postavení a pravomoci zaměstnavatele a odborových organizací u něj působících, vyplývající z platných právních předpisů a této PKS,

b) vzájemně se informovat na informačních schůzkách, konaných podle potřeby,

c) pro způsob přenosu elektronických dat a informací využívat definované standardní prostředí SŽDC při současném splnění stanovených bezpečnostních a provozních podmínek,

d) při projednávání návrhů vnitřních předpisů zaměstnavatele respektovat pravidla, stanovená předpisem SŽDC pro jejich tvorbu, schvalování a distribuci a pravidla pro jejich poskytování mimo SŽDC.1.2 Zaměstnavatel předkládá materiály k projednání odborovým organizacím v písemné podobě, tj. v elektronické nebo listinné formě. U elektronické formy se za dobu doručení považuje první pracovní den po dni, ve kterém byl návrh rozeslán. Termíny předávání materiálů:

- materiály určené k projednání nejméně 14 kalendářních dní před stanoveným datem jednání odborové organizace, se kterou musí být projednány, nejméně však jeden měsíc před uskutečněním změny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;

- materiály určené k informaci nejpozději

---- ve stanovený den jednání odborové organizace, v případě, že zaměstnavatel zajistí osobní účast zástupce na jednání

---- 5 kalendářních dní před stanoveným datem jednání odborové organizace, pokud zaměstnavatel nezajistí osobní účast zástupce na jednání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Při dodržení stanoveného postupu zaměstnavatele zařadí odborové organizace předložené materiály do programu jednání a umožní jejich projednání. Pokud odborová organizace plánované jednání bez předchozí dohody se zaměstnavatelem zruší nebo při splnění podmínek projednání odmítne, považuje se materiál za projednaný.1.3 Zaměstnavatel v písemné podobě předloží a projedná s odborovými organizacemi návrhy materiálů zpracované pro potřeby SŽDC, řešící zejména následující problematiku:

a) obecně stav zaměstnanosti – opatření ke snižování resp. zvyšování počtu zaměstnanců,

b) zamýšlené strukturální změny, organizační a racionalizační opatření včetně úprav organizační struktury,

c) opatření ke zmírnění důsledků dopadu organizačních změn na zaměstnanost,

d) změny v oblasti PLS a zdravotních podmínek pro výkon práce včetně prevence,

e) BOZP včetně návrhů změn předpisů, směrnic a připravovaných opatření, dále pak poskytování OOPP a hygieny práce,

f) návrhy změn výnosů, směrnic, metodických pokynů včetně metodických pokynů k aplikaci této PKS a předpisů s dopadem do pracovněprávní a sociální oblasti.1.4 Zaměstnavatel poskytne centrálám odborových organizací v písemné podobě informace o:

a) čtvrtletním přehledu souhrnných ekonomických informací o činnosti SŽDC a OS,

b) mzdovém vývoji a zaměstnanosti v rozsahu uvedeném v pokynu k informačním systémům o mzdách a zaměstnanosti,

c) připravovaných změnách v odměňování zaměstnanců,

d) personální a sociální politice zaměstnavatele,

e) připravovaných změnách v organizačním řádu, příp.

Tímto nejsou v žádném případě nahrazena ustanovení, dohodnutá v této PKS, případně práva a povinnosti obou stran, plynoucí z platné právní úpravy.

Obdobně postupují na svých úrovních vedoucí zaměstnanci OS a místně příslušné odborové organizace s tím, že rozsah poskytovaných informací je vymezen v pokynu k informačním systémům o mzdách a zaměstnanosti.1.5 Odborové organizace předem informují zaměstnavatele o termínech svých jednání na kalendářní pololetí. Jednání se konají nejméně jedenkrát měsíčně, není-li dohodnuto jinak. Na úrovni OS a místně příslušných odborových organizací jsou četnost a obsah jednání dohodnuty individuálně.

Centrály odborových organizací, uvedených v prvním odstavci Preambule této PKS, předají zaměstnavateli seznam svých odborových organizací na všech stupních organizační struktury SŽDC včetně jmenného seznamu jejich volených zástupců a včetně uvedení jejich pravomocí a kompetencí.

Po předání odpovídají zaměstnavateli za průběžnou aktualizaci údajů dle předchozího odstavce.1.6 Informace budou poskytnuty odborovým organizacím za předpokladu zachování mlčenlivosti z důvodu ochrany obchodního tajemství a ochrany oprávněných zájmů SŽDC.

Vzájemná spolupráce a informovanost bude aplikována ze strany zaměstnavatele, ale i odborových organizací. Odborové organizace budou SŽDC předávat usnesení nebo výpisy z usnesení svých orgánů k materiálům, které s nimi byly projednány nebo se týkají problematik, dohodnutých v této PKS. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o termínech a výsledcích kontrolní činnosti realizované z podnětu odborové organizace.

Zaměstnavatel dále zajistí funkcionářům a zaměstnancům odborových organizací za účelem plnění funkcionářských, kontrolních a pracovních povinností přístup na pracoviště příslušných OS. Za tímto účelem poskytne zaměstnavatel potřebná povolení ke vstupu na tato pracoviště s výjimkou těch, do nichž je vstup umožněn jen se zvláštním povolením. Je-li vstup na pracoviště podmíněn i stanovenou zdravotní způsobilostí, musí tuto podmínku funkcionář nebo zaměstnanec splňovat.1.7 Zaměstnavatel zajistí na své náklady tisk PKS, a to i pro potřeby odborových organizací.1.8 Zaměstnavatel v souladu s § 277 ZP vytvoří odborovým organizacím podmínky pro činnost podle jejich požadavků a svých provozních možností (zajištění místnosti v OS včetně nezbytného zařízení). Zaměstnavatel zajišťuje technický provoz (zřízení datového přístupu, elektronické pošty, přístupu na intranet, instalace software, odborný servis apod.), a to za úhradu vstupních nákladů.

Odborové organizace, které využívají výpočetní techniku v majetku SŽDC, dodržují požadavky na licenční čistotu SW. Veškerý SW založený na komerčních typech licencí musí být v majetku SŽDC. Současně jsou povinny umožnit zaměstnavateli přístup k provádění pravidelných inventarizací a kontrol SW.

Odborové organizace, které využívají služeb datové sítě SŽDC, se řídí platnými předpisy SŽDC pro tuto oblast a tyto předpisy dodržují.

Odborové organizace hradí zejména externí provozní náklady (tarif externích poskytovatelů, internet).

Úhrada nákladů na činnost odborových organizací může být, ve smyslu dohodnutých zásad FKSP na příslušný rok a schválených rozpočtů, realizována z tohoto fondu.1.9 V případě využívání služeb vnějšího poskytovatele umožní zaměstnavatel na základě smlouvy mezi odborovou organizací a SŽDC přístup k vybraným aplikacím. Ostatní služby budou zaměstnavatelem poskytovány na základě individuálních dohod cestou odboru personálního.

Odborové organizace na základě individuálních dohod umožní zaměstnavateli přístup k vybraným aplikacím vlastní odborové organizace, a to i v případě, že využívají služby vnějšího poskytovatele.

Při využívání telekomunikačních služeb a služeb intranetu SŽDC se budou odborové organizace řídit platnými dokumenty zaměstnavatele.