2.1 Sociální oblast2.1.1 Pracovní podmínky2.1.1.1 Zaměstnavatel bude zlepšovat pracovní podmínky a sociální vybavenost pracovišť, přičemž bude využíváno poznatků z dohlídek prováděných v rámci PLS, a zajistí vybavenost každého pracoviště dle vládního nařízení č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění. SŽDC zajistí dle místních podmínek možnost bezplatného použití WC všem zaměstnancům v průběhu pracovní doby, v době mezi jednotlivými částmi směny a v době čerpání přestávky na jídlo a oddech2.1.1.2 Pro služební potřeby a v souvislosti s plněním pracovních povinností umožní zaměstnavatel na vlastní náklady na základě závazné žádosti zaměstnance odpočinek na lůžku před a po směně.2.1.1.3 Odpočinek na lůžku bude poskytnut zejména v případech, kdy doba od příjezdu posledního nebo do odjezdu prvního nejbližšího dopravního prostředku veřejné hromadné dopravy z nebo do místa bydliště zaměstnance je delší než 180 minut:

a) v prostorech zaměstnavatele nebo v zařízeních jím provozovaných,

b) v ubytovacích zařízeních jiných provozovatelů.

Toto ustanovení nevylučuje, aby v závislosti na místních podmínkách po dohodě se zaměstnavatelem a místně příslušnými odborovými organizacemi byly vytvořeny pro zaměstnance příznivější podmínky. Tato povinnost zaměstnavateli odpadá, není-li v místě ubytovací zařízení.2.1.2 Zdravotní a sociální zabezpečení2.1.2.1 Zaměstnavatel bude informovat místně příslušné odborové organizace o termínu provedení dohlídky na pracovišti lékařem PLS. Po provedení dohlídky na pracovišti lékař PLS vyhotoví zápis. Zaměstnavatel zabezpečí, aby se zápisem lékaře byly seznámeny místně příslušné odborové organizace. V případě, že na základě výsledků dohlídky byla přijata nápravná opatření, jejich realizace proběhne na úrovni OS.2.1.2.2 Náklady spojené se zajišťováním ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na základě zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, hradí SŽDC, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.2.1.2.3 Rozhodnutí o nárokovosti na očkování proti hepatitidě, na ochranný repelentní prostředek nebo očkování proti klíšťové encefalitidě zaměstnancům, kteří pracují v endemických oblastech výskytu klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy, provede, na základě požadavku místně příslušné odborové organizace, vedoucí zaměstnanec OS ve spolupráci s příslušným lékařem PLS a následném projednání s místně příslušnými odborovými organizacemi.2.1.2.4 Zaměstnancům SŽDC, držitelům řidičského oprávnění vyjmenovaného v ustanovení § 87a odst. 1) písm. a), b), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, jichž se týká povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření a vyšetření neurologickému, včetně EEG, hradí náklady na tato vyšetření zaměstnavatel.

Podmínkou úhrady je předpokládaný nebo požadovaný výkon práce v rámci kteréhokoliv řidičského oprávnění vyplývajícího z výše uvedeného ustanovení zákona pro SŽDC a absolvování zákonného vyšetření v zařízení stanoveném zaměstnavatelem.2.1.2.5 Kondiční pobyty

SŽDC zabezpečí pro zaměstnance ve vyjmenovaných zaměstnáních (pracovních činnostech) kondiční pobyty (viz Příloha č. 4 PKS).

U zaměstnanců s nárokem na poskytnutí KOP poskytne SŽDC pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku následovně:

a) zaměstnancům se stanovenou výměrou dovolené 5 týdnů v rozsahu 12 kalendářních dní

b) zaměstnancům se stanovenou výměrou dovolené 6 týdnů v rozsahu 5 kalendářních dní.

Toto pracovní volno se poskytuje ve druhém týdnu pobytu KOP po vyčerpání 1 týdne dovolené.2.1.3 Zaměstnanecké výhody2.1.3.1 Zaměstnavatel poskytne svým zaměstnancům jízdní a přepravní výhody v souladu s platnými předpisy. K zabezpečení tohoto závazku bude SŽDC akceptovat a používat předpisy ČD (ČD Ok 10 a Ok 12).

V případech, kdy se bude jednat o úpravy vyplývající z neodkladných provozně technologických změn, budou neprodleně odborové organizace o těchto změnách informovány. SŽDC i odborové organizace se zavazují vzájemně informovat o materiálech vztahujících se k zaměstnaneckým výhodám, především v oblasti jízdních výhod.2.1.3.2 Penzijní spoření zaměstnanců

Zaměstnavatel bude po dobu účinnosti této PKS nadále přispívat na penzijní spoření svých zaměstnanců v rámci platné právní úpravy podle samostatné Směrnice SŽDC pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové spoření zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty v souladu s Koncepcí částečného řešení problematiky zákona o důchodovém pojištění ze dne 9. 9. 2008.2.1.3.3 Životní pojištění

Zaměstnavatel bude po dobu účinnosti této PKS nadále přispívat na životní pojištění zaměstnanců SŽDC v rámci platné právní úpravy podle samostatné Směrnice SŽDC pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty v souladu s Koncepcí částečného řešení problematiky zákona o důchodovém pojištění ze dne 9. 9. 2008.2.1.3.4 Úschova kol, motocyklů a vyhrazení parkovacího místa

Vedoucí zaměstnanec OJ v případě potřeby vydá po dohodě s místně příslušnými odborovými organizacemi opatření k úschově kol, motocyklů a parkování osobních automobilů, používaných zaměstnanci pro dojíždění do zaměstnání.2.1.3.5 Stravování

Zaměstnavatel umožní, ve smyslu § 236 odst. 1 ZP, svým zaměstnancům ve všech směnách stravování. Toto ustanovení se vztahuje i na zaměstnance vyslané na pracovní cestu, jimž nevznikne nárok na stravné ve smyslu příslušného ustanovení ZP. Stravování a náhrady výdajů (viz Příloha č. 3 této PKS).2.1.3.6 Byty a ubytování

SŽDC zajistí podle svých provozních potřeb potřebný počet míst na ubytovnách SŽDC, případně na ubytovnách jiného právního subjektu. Podrobnosti o poskytování přechodného ubytování zaměstnanců SŽDC jsou rozpracovány v samostatné Směrnici generálního ředitele – Přechodné ubytování zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Zaměstnavatel bude přidělovat svým zaměstnancům uvolněné byty, se kterými má právo hospodařit, dle samostatné Směrnice k dočasnému užívání bytového fondu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.2.1.3.7 Využívání volného času, rekreace a tábory dětí a mládeže, USIC, CM, FISAIC, FIRAC, IFEF, ALE

Zaměstnavatel zajišťuje tuto oblast pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky ve smyslu schválených Zásad pro tvorbu a používání FKSP SŽDC na příslušný rok. V rámci tohoto závazku podle provozních možností a stanovených pravidel umožní účast svých zaměstnanců ve spolupráci s odborovými organizacemi na aktivitách mezinárodních sdružení, jako jsou např. USIC, CM, FISAIC, FIRAC, IFEF, ALE a na regionálních i republikových kvalifikacích.