2.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní prostředíZajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude, v souladu s platnou legislativou, zaměstnavatel provádět ve spolupráci s odborovými organizacemi.2.2.1 K odstraňování případných závad v oblasti BOZP, zlepšení pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců vyčlení zaměstnavatel finanční prostředky pro kalendářní rok do celkové výše 35 mil. Kč. Požadavky do plánu, projednané na úrovni OS a místně příslušných odborových organizací, zašlou OS odboru personálnímu GŘ SŽDC, který projedná celkový plán s centrálami odborových organizací. Průběžné čerpání prostředků bude s odborovými organizacemi projednáno čtvrtletně.2.2.2 Zaměstnavatel minimálně 1x ročně seznámí všechny zaměstnance se změnami právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.2.2.3 Prověrky BOZP2.2.3.1 Zaměstnavatel zorganizuje do 31. května 2014 prověrky BOZP a hygienických podmínek na všech pracovištích a zařízeních v dohodě a ve spolupráci s místně příslušnými odborovými organizacemi, a to v souladu s ustanovením § 108 odst. 5 ZP. Dílčí zprávy z prověrek BOZP za jednotlivé OS, včetně návrhů na opatření ke zjištěným závadám, budou projednány na úrovni OS a do 30. června 2014 budou projednány s odborovými organizacemi.

Celková zpráva z prověrek BOZP, včetně dalšího společného postupu a návrhů na opatření, bude po předchozím projednání s centrálami odborových organizací předložena generálnímu řediteli, a to do 30. září 2014.

Odborové organizace budou čtvrtletně informovány o opatřeních ke zjištěným závadám.2.2.4 Zpráva o stavu BOZP a vývoji pracovní úrazovosti2.2.4.1 OS na všech úrovních projednají do 28. února 2014 výsledky vývoje pracovní úrazovosti v roce předcházejícím a navrhnou konkrétní opatření, jenž posílí protiúrazovou prevenci. Vývoj pracovní úrazovosti a navrhovaná opatření budou po projednání s místně příslušnými odborovými organizacemi součástí Zprávy o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vývoji pracovní úrazovosti v SŽDC, která bude do 30. dubna 2014 předložena vedení SŽDC a centrálám odborových organizací a do 31. května 2014 projednána.2.2.5 Pracovní úrazy2.2.5.1 Kopii spisové dokumentace o šetření pracovního úrazu zaměstnance SŽDC poskytne SŽDC na požádání místně příslušné odborové organizace a v případě smrtelného pracovního úrazu i centrále odborové organizace, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován; v případě odborově neorganizovaného zaměstnance místně příslušné odborové organizaci, příp. centrále odborové organizace, která jej zastupuje.2.2.5.2 Zaměstnavatel vydá zaměstnanci na jeho žádost opis jeho vyjádření k pracovnímu úrazu nebo k mimořádné události, které zaměstnanec poskytl SŽDC2.2.5.3 SŽDC bude v případě jednorázového odškodnění pozůstalých postupovat dle ustanovení § 378 ZP.2.2.5.4 Veškeré další podrobnosti související s pracovními úrazy jsou v podmínkách SŽDC řešeny samostatnou Směrnicí generálního ředitele.2.2.6 Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje2.2.6.1 Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje bude zaměstnavatel poskytovat v souladu s § 104 ZP a Směrnicí generálního ředitele.2.2.6.2 SŽDC zabezpečí plnění povinnosti zaměstnavatele při udržování OOPP v použitelném stavu. V OS, kde čištění a údržbu OOPP nebude možno zajišťovat ve vlastních zařízeních na náklady zaměstnavatele, poskytne SŽDC zaměstnancům finanční příspěvek ve smyslu Směrnice generálního ředitele, v platném znění.2.2.6.3 SŽDC bude sledovat vývoj účinnějších a kvalitnějších OOPP ve smyslu hygienických a bezpečnostních kritérií, vylučujících zdravotní poškození zaměstnanců. Pracovní skupina SŽDC pro posuzování OOPP a výstrojních součástí, jejímiž členy jsou též zástupci centrál odborových organizací, bude v souladu se zásadami zvýšené hospodárnosti inovovat a modifikovat OOPP při zachování dosavadního rozsahu nabídky.

SŽDC poskytne zaměstnancům ve vybraných funkcích (pracovních činnostech) výstrojní součásti (stejnokroj, akční oděv) v souladu s předpisem SŽDC Zam3 – Předpis o stejnokroji zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

Zaměstnavatel v součinnosti se zástupci centrál odborových organizací bude přehodnocovat nárok zaměstnanců na poskytování stejnokrojů a stejnokrojových součástí.

Zaměstnancům s nárokem na stejnokroj nebo akční oděv poskytne SŽDC příspěvek na údržbu v souladu s opatřením SŽDC.2.2.6.4 SŽDC bude poskytovat ochranné nápoje ve smyslu NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, příp. NV č. 172/2001 Sb., v platném znění, které vedoucí zaměstnanci OS rozpracují na místní podmínky a projednají s místně příslušnými odborovými organizacemi.