3.1 Zaměstnanost a podmínky při uvolňování zaměstnanců3.1.1
Zaměstnavatel čtvrtletně předkládá příslušným odborovým organizacím na úrovni OS a souhrnně za SŽDC celkem zprávu o počtu nově sjednaných a ukončených pracovních poměrů (§ 38 odst. 3 ZP a § 61 odst. 5 ZP).3.1.2 Ke zmírnění nepříznivých důsledků snižování počtu zaměstnanců při skončení pracovního poměru se zaměstnancem dohodou podle § 49 ZP z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) ZP zaměstnavatel:

a) upustí od úhrady půjček poskytnutých z FKSP nebo SF, pokud tomu nebrání platné právní předpisy;

b) ponechá osobní ochranné pracovní prostředky ve smyslu směrnice pro poskytování OOPP, bez finanční náhrady;

c) ponechá stejnokroj a jeho součásti ve smyslu předpisu SŽDC Zam3, výstrojní součásti ve smyslu předpisu SŽDC (ČD) M 36 a OOPP ve smyslu předpisu SŽDC (ČD) M 36 a předpisu SŽDC Bp36, bez finanční náhrady;

d) nebude vyžadovat ve smyslu kvalifikační dohody uzavřené dle § 143 SZP, nebo dle § 234 odst. 1, 2 ZP, vrácení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace nebo jejich poměrné části.Předchozí ustanovení se nevztahuje na zaměstnance, jehož pracovní poměr skončí dohodou podle § 49 ZP pro důvody uvedené v § 52 písm. d) a e) ZP, pokud k zákazu konání dosavadní práce nebo k pozbytí zdravotní způsobilosti došlo z následujících důvodů:

a) nepoužil předepsané OOPP nebo

b) nedodržel předpisy o zajištění BOZP nebo předpisy o bezpečnosti dopravy nebo

c) souvisejících s porušením povinností o ochraně před škodami způsobenými alkoholem a jinými návykovými látkami nebo

d) ztráty zdravotní způsobilosti, kterou si přivodil nepracovním úrazem (za nepracovní úraz se považuje každý úraz, který nevznikl při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi).3.1.3 V případě dosažení dohody o změně pracovní smlouvy se zaměstnancem, který byl dotčen organizační změnou ve smyslu § 52 písm. a) až c) ZP, zaměstnavatel vytvoří zaměstnanci na základě jeho písemné žádosti podmínky pro zachování odborné způsobilosti v pracovních činnostech, které vykonával podle dosavadní pracovní smlouvy. Podmínkou splnění předchozího ustanovení je, že zaměstnanec se účastní školení a absolvuje lékařská vyšetření ve vztahu k udržení této odborné způsobilosti ve svém volnu bez nároku na mzdu nebo její náhradu a bez nároku na úhradu cestovních náhrad; ostatní náklady hradí SŽDC. Uvedené skutečnosti jsou nedílnou součástí písemné dohody o změně pracovní smlouvy.3.1.4 Jako nepřetržitý pro účely zaměstnaneckých výhod (vyjma bodu 2.1.3.1) a odměňování bude posuzován pracovní poměr zaměstnance, který byl ukončen z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až e) ZP v případě, že bývalý zaměstnanec uzavře nový pracovní poměr se zaměstnavatelem do 1 roku ode dne skončení původního pracovního poměru u zaměstnavatele, pokud uvedené zaměstnanecké výhody budou obsahem PKS v příslušném roce.

Pro účely zaměstnaneckých výhod (vyjma bodu 2.1.3.1) a odměňování bude pracovní poměr zaměstnanců, kteří budou bezprostředně přecházet v rámci SŽDC a společnosti ČD (včetně jejich dceřiných společností), posuzován jako nepřetržitý, pokud k předchozímu ukončení pracovního poměru nedošlo z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. f), písm. g) nebo písm. h) ZP nebo z důvodů uvedených v ustanovení § 55 ZP. Toto ustanovení se netýká odstupného dle odst. 1, § 67 ZP.

Obdobně se postupuje u bývalých zaměstnanců, kteří v průběhu platnosti této PKS skončili pracovní poměr z důvodu převzetí činnosti zaměstnavatele jiným subjektem a v rámci ověřovacích (pilotních) projektů, pokud v případě vrácení původních činností k SŽDC ke dni následujícímu po dni skončení daného projektu uzavřou nový pracovní poměr u SŽDC.

Osobám, které ukončily pracovní poměr u SŽDC v souvislosti s přiznáním invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání -nevztahuje se na osoby, které si pracovní úraz u SŽDC (ČD, ČD-C) přivodily jednáním uvedeným v bodě 3.1.2 písm. a) až d) - a které bezprostředně po odnětí invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně uzavřou nový pracovní poměr u SŽDC se doba, po kterou byl přiznán tento invalidní důchod, posuzuje pro účely penzijního připojištění a doplňkového spoření a životního pojištění jako nepřetržitá3.1.5 Zaměstnavatel nedá výpověď pro důvody uvedené v § 52 písm. a) až c) ZP současně u obou manželů nebo obou registrovaných partnerů, a to od doby doručení výpovědi po dobu tří měsíců, za předpokladu, že jeden z nich na tuto skutečnost upozorní. Tuto povinnost zaměstnavatel nemá v případě, že jde o organizační změnu v důsledku převodu části podniku na jiného zaměstnavatele.

Při snižování počtu zaměstnanců zohlední zaměstnavatel především možnosti jejich přirozeného úbytku.

Zaměstnancům ohroženým výpovědí z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. a) až c) ZP anebo v průběhu výpovědní doby zaměstnavatel umožní seznámit se s možnostmi dalšího pracovního uplatnění.

Zaměstnavatel umožní zaměstnanci převod k jiné OS na vhodné pracovní místo (ustanovení § 41 odst. 6 ZP), případně skončení pracovního poměru před dohodnutým termínem, anebo v průběhu výpovědní doby, pokud o to zaměstnanec požádá a pokud to provozní podmínky umožní. Dojde-li k převedení zaměstnance na jiné vhodné pracovní místo po doručení výpovědi, postupují oba účastníci podle ustanovení § 50 odst. 5 ZP.

Pracovní volno s náhradou mzdy na vyhledání nového pracovního uplatnění poskytne zaměstnavatel v souladu s Přílohou číslo 1, článek 18 této PKS.

K objektivizaci počtu zaměstnanců bude docházet v souladu s § 300 ZP.3.1.6 OdstupnéA) Odstupné podle § 67 odst. 1 ZP se zvyšuje o další násobky průměrného výdělku za následujících podmínek:a) odstupné podle § 67 odst. 1 ZP zvýšené o jeden násobek průměrného měsíčního výdělku náleží při skončení pracovního poměru zaměstnanci, u něhož dojde k ukončení pracovního poměru dohodou podle § 49 ZP, z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) ZP, a který ke dni skončení pracovního poměru odpracoval u SŽDC (ČD, ČD-C) nepřetržitě nejméně 5 let.

Takto definované odstupné se dále zvyšuje o:

- další jeden násobek průměrného měsíčního výdělku, skončí-li zaměstnanec pracovní poměr do 28 kalendářních dní od data, kdy mu byla sdělena skutečnost, že ke konkrétnímu datu je nadbytečný, a zároveň s ním byl sepsán „Zápis z jednání se zaměstnancem k organizační změně“, nebo

- další dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku, skončí-li zaměstnanec pracovní poměr do konce kalendářního měsíce, ve kterém mu byla sdělena skutečnost, že ke konkrétnímu datu je nadbytečný, a zároveň s ním byl sepsán „Zápis z jednání se zaměstnancem k organizační změně“.

Ustanovení se použije nejpozději do kalendářního dne, v němž zaměstnanec dosáhl stanoveného věku pro přiznání starobního důchodu podle příslušné platné právní úpravy.b) odstupné podle § 67 odst. 1 ZP zvýšené o dva násobky průměrného měsíčního výdělku náleží při skončení pracovního poměru osamělému zaměstnanci (§ 350 ZP) trvale pečujícímu o nezaopatřené dítě, tzn. do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku dítěte, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost, jestliže u tohoto osamělého zaměstnance dojde k ukončení pracovního poměru dohodou podle § 49 ZP, z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) ZP, a který ke dni skončení pracovního poměru odpracoval u SŽDC (ČD, ČD-C) nepřetržitě nejméně 5 let. Zaměstnanec zaměstnavateli předloží čestné prohlášení o tom, že splňuje podmínky stanovené v ust. § 350 ZP, a současně trvale pečuje o nezaopatřené dítě ve smyslu tohoto článku PKS.

Takto definované odstupné se dále zvyšuje o:

- další jeden násobek průměrného měsíčního výdělku, skončí-li zaměstnanec pracovní poměr do 28 kalendářních dní od data, kdy mu byla sdělena skutečnost, že ke konkrétnímu datu je nadbytečný, a zároveň s ním byl sepsán „Zápis z jednání se zaměstnancem k organizační změně“, nebo

- další dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku, skončí-li zaměstnanec pracovní poměr do konce kalendářního měsíce, ve kterém mu byla sdělena skutečnost, že ke konkrétnímu datu je nadbytečný, a zároveň s ním byl sepsán „Zápis z jednání se zaměstnancem k organizační změně“.

Ustanovení se použije nejpozději do kalendářního dne, v němž zaměstnanec dosáhl stanoveného věku pro přiznání starobního důchodu podle příslušné platné právní úpravyc) odstupné podle § 67 odst. 1 ZP zvýšené o tři násobky průměrného měsíčního výdělku náleží při skončení pracovního poměru zaměstnanci, u něhož dojde k ukončení pracovního poměru dohodou podle § 49 ZP, z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) ZP, a který ke dni ukončení pracovního poměru odpracoval u SŽDC (ČD, ČD-C) nejméně 30 let, z toho ke dni skončení pracovního poměru nepřetržitě nejméně 5 let;

Takto definované odstupné se dále zvyšuje o:

- další jeden násobek průměrného měsíčního výdělku, skončí-li zaměstnanec pracovní poměr do 28 kalendářních dní od data, kdy mu byla sdělena skutečnost, že ke konkrétnímu datu je nadbytečný, a zároveň s ním byl sepsán „Zápis z jednání se zaměstnancem k organizační změně“, nebo

- další dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku, skončí-li zaměstnanec pracovní poměr do konce kalendářního měsíce, ve kterém mu byla sdělena skutečnost, že ke konkrétnímu datu je nadbytečný, a zároveň s ním byl sepsán „Zápis z jednání se zaměstnancem k organizační změně“.

Ustanovení se použije nejpozději do kalendářního dne, v němž zaměstnanec dosáhl stanoveného věku pro přiznání starobního důchodu podle příslušné platné právní úpravy.B) Odstupné nad rámec ZP se stanoví za následujících podmínek takto:a) odstupné náleží při skončení pracovního poměru zaměstnanci, který skončí pracovní poměr dohodou podle § 49 ZP, z důvodů uvedených v § 52 písm. e) ZP, a to ve lhůtě do třiceti dnů ode dne vystavení lékařského posudku, následovně:

- odpracoval-li ke dni skončení pracovního poměru u SŽDC (ČD, ČD-C) více než 5 let a méně než 10 letve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku (max. 35 tisíc Kč za měsíc);

- odpracoval-li ke dni skončení pracovního poměru u SŽDC (ČD, ČD -C) více než 10 let a méně než 25 letve výši čtyřnásobku průměrného měsíčního výdělku (max. 35 tisíc Kč za měsíc);

- odpracoval-li ke dni skončení pracovního poměru u SŽDC (ČD, ČD -C) více než 25 letve výši pětinásobku průměrného měsíčního výdělku (max. 35 tisíc Kč za měsíc);

Ustanovení se použije nejpozději do kalendářního dne, v němž zaměstnanec dosáhl stanoveného věku pro přiznání starobního důchodu podle příslušné platné právní úpravy.b) odstupné náleží při skončení pracovního poměru zaměstnanci v zaměstnáních definovaných v Koncepci částečného řešení problematiky zákona o důchodovém pojištění ze dne 9. 9. 2008:

KZAM Zaměstnání
31606 Výpravčí
93399 Traťový dělník obchůzkář
81805 Řidič drážního speciálního vozidla
- traťový strojník
81807 Řidič drážního speciálního vozidla
infrastruktury
81806 Řidič drážního speciálního vozidla
- Motorového Vozu Trakčního Vedení
51612 Hasič
51616 Hasič specialista
51619 Hasič strojník
83142 Dozorce výhybek
93392 Traťový dělník
31659 Mistr infrastruktury jinde neuvedený
21492 Ústřední dispečer
31601 Traťový dispečer
31634 Vedoucí dispečer
31635 Provozní dispečer
83135 Signalista
83141 Staniční dozorce
72226 Zámečník kolejových konstrukcí
72228 Montér tratí
72447 Návěstní, spojový dozorce
72467 Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení
72469 Elektromontér
31684 Návěstní technik
83137 Výhybkář
31608 Dozorčí provozu - vedoucí směny
51611 Hasič technik specialista
31516 Vedoucí technik specialista
51692 Velitel čety
51693 Velitel směny
51699 Velitel družstva
83146 Hradlař - hláskař
s prodejem jízdenek
31683 Mistr SZT
31693 Mistr EE, SŽE
31695 Samostatný elektrodispečer
31649 Správce EE, SŽE
31610 Dispečer ŽDC
71147 Pracovník údržby a oprav EE, SŽE
83143 Závorář
83144 Závorář s prodejem jízdenek
83145 Hradlař - hláskař
41335 Komandující


pokud skončí pracovní poměr dohodou podle § 49 ZP, z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. e) ZP, a to ve lhůtě do třiceti dnů ode dne vystavení lékařského posudku, následovně:

- dovršil-li 58 let a dosud nedosáhl věku 61 let a odpracoval minimálně 20 let, z toho nepřetržitě nejméně 10 let u SŽDC (ČD, ČD-C), ve výši dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku;

- dovršil-li 61 let a dosud nedosáhl věku 65 let a odpracoval minimálně 20 let, z toho nepřetržitě nejméně 10 let u SŽDC (ČD, ČD-C), ve výši desetinásobku průměrného měsíčního výdělku.Odstupné podle písm. b) bodu B náleží zaměstnanci pouze v případě, že mu nebylo nabídnuto jiné vhodné zaměstnání, odpovídající jeho zdravotnímu stavu.

Odstupné, poskytnuté dle písm. a) nebo b) bodu B, podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Odstupné podle ustanovení bodu 3.1.6 nelze kombinovat. Pro zaměstnance se použije to ustanovení, které je pro něj při splnění daných podmínek výhodnější