KAPITOLA IV. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ4.1
V případě změn právních předpisů a při zásadní změně vnitřních podmínek SŽDC nebo vnějších podmínek na základě písemného návrhu předloženého kteroukoliv smluvní stranou bude zahájeno kolektivní vyjednávání o těch ustanoveních PKS a v takovém rozsahu, v jakém budou tato ustanovení změnou právní úpravy, změnou vnitřních podmínek SŽDC nebo vnějších podmínek nebo rozsahem navržené změny dotčena.

Zaměstnavatel poskytne pravidelné informace o průběhu kolektivního vyjednávání dle § 25 odst. 3 ZP.

Při vzniku kolektivních sporů a sporů vzniklých z neplnění závazků této PKS postupují smluvní strany podle příslušných ustanovení zák. č. 2/1991 Sb., a ZP, není-li v případě jednotlivých závazků stanoveno jinak. To platí i v případě změn a doplňků PKS.

V případech, kdy v důsledku organizačních změn a odčleňování činností od SŽDC dojde v období platnosti této PKS ke změně zaměstnavatele, mohou centrály odborových organizací a nový zaměstnavatel dohodnout změnu kteréhokoliv ustanovení této PKS v zájmu úpravy na vlastní nové podmínky.4.2 Potřeba úpravy zvláštnosti vztahů může být v organizačních složkách vyjádřena dohodou vedoucího zaměstnance OS a místně příslušných odborových organizací. Dohoda přitom může pouze rozpracovat ustanovení PKS na místní podmínky, avšak nezakládá další pracovněprávní nároky zaměstnanců. Předmětnou dohodu neprodleně doručí v písemné a elektronické podobě:

a) vedoucí zaměstnanec OJ personálnímu odboru GŘ SŽDC,

b) zástupce odborové organizace na úrovni OS příslušnému orgánu centrály odborové organizace.4.3 Kontrola plnění PKS bude provedena pololetně, a to písemnou formou, pokud není v jednotlivých ustanoveních této PKS uvedeno jinak. Výsledky plnění PKS se v případě potřeby nebo na základě požadavku některé ze smluvních stran projednají v pracovní skupině určené pro kolektivní vyjednávání. Povinností zúčastněných stran je neodkladně se o splnění závazku informovat včetně poskytnutí příslušných podkladů.4.4 Zjistí-li jedna ze smluvních stran neplnění některých závazků nebo termínů uvedených v PKS, je povinna neprodleně upozornit druhou stranu o této skutečnosti písemnou formou.4.5 Smluvní strany se podle ustanovení § 146 písm. c) ZP dohodly na provádění srážek z příjmu z pracovněprávního vztahu k úhradě členských příspěvků zaměstnance, který je členem odborové organizace působící u zaměstnavatele, pokud mu zaměstnavatel neprovádí srážky na základě nařízeného výkonu rozhodnutí (exekuci), nebo pokud není v insolvenčním řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

Zaměstnavatel bude srážky členských příspěvků provádět dle předchozího odstavce na základě písemné žádosti a souhlasu zaměstnance – člena odborové organizace (vyjádřeného písemnou dohodou o srážce z příjmu z pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a odborovou organizací) a tyto bude poukazovat na konto odborové organizace.

Přehledy provedených srážek členských příspěvků bude zaměstnavatel měsíčně zasílat v elektronické podobě na zaměstnavateli předanou e-mailovou adresu odborové centrály (příp. místně příslušné odborové organizace).

Za zdaňovací období předchozího kalendářního roku provede zaměstnavatel rekapitulaci sražených členských příspěvků za každého člena místně příslušné odborové organizace tak, aby toto mohlo být po potvrzení touto odborovou organizací podkladem pro účely odpočtu od základu daně z příjmů fyzických osob ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.4.6 Případné návrhy změn a doplňky této PKS může navrhnout každá ze smluvních stran a předložit je druhé straně v písemné formě k projednání. Nepřijetím změn a doplňků PKS jednou nebo druhou smluvní stranou není dotčena platnost a účinnost smlouvy v původním znění.4.7 Nedílnou součástí této PKS jsou její přílohy:

- 1. Pracovní doba, pracovní pohotovost, dovolená, překážky v práci,

---- 1.1 Pracovní doba v kalendářních dnech,

- 2. Pravidla pro odměňování zaměstnanců SŽDC,

---- 2.1 Sazby mzdových složek a odměn,

- 3. Stravování, náhrady výdajů, - 4. Kondiční pobyty zaměstnanců,

---- 4.1 Dohoda o poskytnutí kondičního pobytu.4.8 PKS a její eventuální změny a doplňky se vyhotovují v dostatečném počtu originálů, z nichž dva obdrží zaměstnavatel a po jednom příslušné odborové organizace.4.9 Nepředloží-li žádná ze smluvních stran do 31. 10. 2014 návrh na novou PKS, prodlužuje se její účinnost na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, nebrání-li tomu platné právní předpisy.4.10 Předloží-li jedna ze smluvních stran nový návrh PKS nejpozději do 31. 10. 2014, platí stávající PKS až do doby uzavření nové PKS, nejpozději však do konce roku 2015.