Web
základní odborové organizace
OSŽ Vršovice

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/"

Diskuzní fórum
webu základní organizace
"http://miniaplikace.blueboard.cz/
kniha/
24hc6joe5tf02ckv2u6uosfh8ri05k/"
Archiv
Zpravodaje
"http://railian.com/
Zpravodaj_archiv.html"Listopad 2019 (č.11), webová verze vydána 21.11.2019

Slovo na začátek

Proslov předsedy na konferenci dne 14.11.2019


Vážení kolegyně , kolegové , vážení hosté

Každý rok se zde na Smíchově scházíme ,abychom zhodnotili co se nám v loňském roce povedlo a co bychom měli zlepšit v naší ZO. Není to jen na výboru, ale budeme rádi i za Vaše návrhy a podněty, které by se daly realizovat. Je už pravidlem ,že zde mluvím o spolupráci ZV s vedením OSŽ. Při loňské neúčasti ani jednoho člena vedení OSŽ se nám letos podařilo pozvat prvního tajemníka Ústředí OSŽ a předsedu podnikového výboru ČD CARGO p. Radka Nekolu. I on Vás bude rád informovat co se právě chystá , o co dnes i v budoucích dnech chce bojovat OSŽ aby se naše pracovní podmínky se natolik zlepšily abychom s hrdostí a rádi mohli dále pracovat na železnici.

A teď již o naší práci v Zv Praha Vršovice

Náš výbor se v loňském roce maximálně snažil plnit dané úkoly jak v otázce BOZP, tak zlepšit pracovní podmínky pro naše členy a to i ve spolupráci s jednotlivými pracovníky vedení ČD , SŽDC a Carga. Někdy je to složité, jak pro nás tak pro naše členy ale děláme maximum ,aby lidé co poctivě pracují byli spokojeni na pracovištích a měli za to důstojnou odměnu.

Vloni jsem zde mluvil o nedostatku lidí kteří mají zájem pracovat na železnici a říkal aby nebylo hůř. Bohužel, má slova se naplnila ať je to u ČD (pokladní , průvodčí) u SŽDC (výpravčí) a o CARGU ani nemluvím tam chybí snad všechny dělnické profese včetně strojvedoucích.

Nedostatek je prostě všude a tak nějak mi to připadá jako Kocourkov, kdy vedení ani nechce slyšet od odborů o nedostatku pracovníků a dál si žije ve své bublině. Mnoho pracovníků od nás odchází za lepšími výdělky a lepšími benefity. Dnes už nikdo nemusí slyšet jsi dobrej, ale chce slyšet kolik za to a to je ten kámen úrazu.

V naší organizaci máme pár vyjednávačů kolektivních smluv a ty jsem důrazně upozornil aby se snažili zlepšit u vyjednávání lepší smlouvy. Vím i letos budou vyjednávání tvrdé a neúprosné ale věřím že OSŽ bude chtít vyjednat co nejlepší podmínky pro práci na železnici. Snad se jim to podaří.

Po mnoha letech úbytku nebo stagnaci členů jsme v letošním roce zaznamenali mnoho příchodů do naši ZO. V jiných organizacích je to právě naopak a tak si myslím, že tu naší práci neděláme zase tak špatně.

Na co lákáme lidi z jiných organizací a hlavně nové členy ?

Máme různé benefity na které lidé slyší. Ten nejdůležitější je tzv. pojistka na blbost kdy je plně hrazená z našich peněz. Dále jsou to také lístky na hokej, fotbal, divadla, plavání a nezapomínáme ani na setkání s Vámi. Každý rok se zde setkáváme na konferenci , ale i na bowlingu a někdy také při potěšení ve sklípku nebo v pivovaře. Někdy od našich členů slyším je to málo co pro nás děláte, věřte každá tato akce se musí naplánovat, připravit, zajistit a pak hlavně zaplatit. to je práce kterou již mnozí nevidí. Slibuji však ,že ty to akce se budeme snažit připravovat i nadále. Nezapomínáme však ani na naše děti pro které připravujeme výlety parní mašinkou v létě na den dětí a v zimě na Mikuláše.

V neposlední řadě nesmím zapomenout na naše seniory s kterýma spolupracujeme na vysoké úrovni . Tito lidé v naší organizaci hrají nemalou roli, ať při přípravách na dětské dny, tak na výlety které naše organizace plně podporuje a nemalé míře i hradí. I oni před námi pracovali na našich místech a teď si užívají odpočinku, ale jak je vidět na našem WEBU, nikam se neukrývají a srší aktivitou.

Co nás čeká v příštím roce ???

Mnoho mnoho práce i výměny názorů někdy i hádky se zaměstnavatelem a snad i lepší podmínky v práci. Náš ZV se bude opět velice snažit Vám zlepšit náladu různými akcemi a hlavně setkání s Vámi.

Všem kteří jste se dnes zúčastnili naší konference děkuji. Přeji Veselé vánoce hodně zdraví v Novém Roce. Závodnímu výboru mnoho sil pro další práci a budu se těšit na další setkání.

Děkuji za pozornost

Ladislav Kácovský, předseda Základní organizace

Schůze závodního výboru dne 14.11.2019Schůze se konala v kanceláři na Smíchově od 13 hod.


Organizační věci:
- Parní vlak: Mikulášský vlak pojede 1.12. v 15.26 bude odjezd ze Smíchova, rezervace budou ve voze č.17
- Příspěvek na režijku bude vyplácen od února
- Hlasovalo se a byly schváleny:
. Zásady hospodaření na rok 2020
. Účetní uzávěrka za rok 2018
. Návrh rozpočtu na rok 2020 (je dán jako rozpočtové provizorium)
Poté se zahájily přípravy kulturního sálu na konferenci. Příští a letos poslední schůze Závodního výboru se bude konat v pátek, 6.prosince od 8 hod ve Vršovicích.

ze zápisu vybral Dvořák Pavel

Konference Základní organizace dne 14.11.2019
Program konference:

1.Uvítání hostů a členů

2.Volba mandátové a návrhové komise

3.Schválení programu

4.Projev předsedy ZO

5.Vystoupení hostů

6.Návrh rozpočtu ZO na rok 2020

7.Zásady hospodaření na rok 2020

8.Schválení účetní uzávěrky na rok 2018

9.Diskuze, dotazy na zaměstnavatele

10.Zpráva mandátové komise

11.Návrh usnesení

12.Závěr
1.Uvítání hostů a členů

Konference byla zahájena v 15 hod. Konferenci zahájil předseda organizace Ladislav Kácovský, který uvítal přítomné členy a hosty. Hosté byli: Radek Nekola, předseda PV OSŽ ČD Cargo (za OSŽ), Miloš Krátký, ředitel PJ Praha (ČD Cargo), Petr Pavlík, přednosta osobní stanice Praha Smíchov (ČD).

2.Volba mandátové a návrhové komise + 3.Schválení programu

Byli zvoleni: Hlasováním byli zvoleni - zapisovatel, mandátová komise a návrhová komise, taktéž program konference.

4.Projev předsedy ZO

Následoval projev předsedy. Celý text je uveden v úvodním slově Zpravodaje.

5.Vystoupení hostů

Jako první vystoupil Radek Nekola

Řekl, mj.: Kolektivní vyjednávání probíhá již ve všech třech firmách, chceme jít cestou zvyšování peněz v tarifních třídách. Od příštího roku chceme nabízet právní služby i v mimopracovních oblastech. K problematice režijek - proběhly soutěže na dopravní obslužnost v rámci krajů - naštěstí došlo k dohodě, že tarif bude věcí jednání s Ministerstvem dopravy - režijní výhody zůstanou všude zachovány i jejich cena. Vyjímkou je Jihomoravský kraj, ale příští týden proběhne jednání, tak se uvidí. Ve hře je i případná stávka v rámci Jihomoravského kraje - k tomu sledujte webové stránky OSŽ. Připravuje se webová aplikace do mobilu, pro lepší informovanost členů OSŽ. Situace na Cargu - firma je citlivá na dění v ekonomice. Jsou tři faktory, které zhoršují hospodaření firmy:
1) Ostravské hutě méně vyrábějí - mají nové majitele, dováží se levnější ocel z Číny
2) Zdražují se ceny energií - kvůli vyšším poplatkům za emise
3) Ceny Carga za přepravu jsou vyšší než u konkurence (silniční)

Druhý vystoupil Miloš Krátký

Řekl, mj.: Na Cargu jsou připraveny úsporné kroky, bez dopadu na zaměstnanost, sníží se přesčasy. Po vykolejení vlaku Carga v Malešicích ocenil náročnou práci železničářů, při jízdách vlaků nákladní dopravy po objízdné trase přes Prahu hlavní nádraží (za jeden den např. 109 nákladních vlaků - s osobními celkem 724 vlaků přes Hlavní nádraží). Naštěstí se od včerejška již opět jezdí přes Malešice.

Jako třetí vystoupil Petr Pavlík

Řekl, mj.: Dnes si ČD nejezdí jak chtějí, ale máme různé objednavatele vlaků - Ministerstvo dopravy objednává rychlíky, kraje osobní vlaky a spěšné vlaky. Pak se to musí nějak skloubit. ČD přišly o několik krajů a o některé rychlíky. V Praze máme výhodu, že se jedná o nejvýkonnější uzel, ČD uzavřely desetiletou smlouvu se Středočeským krajem a je před podpisem podobná smluva s hlavním městem. Takže práci máme zajištěnou. Rekonstrukce budovy nádraží Praha Smíchov byla odložena o dva roky, za měsíc skončí první etapa přestavba Vršovic, bude v provozu třetí a čtvrté nástupiště, naváže druhá etapa přestavby, to se pak zprovozní druhé nástupiště, a při třetí etapě se zrekonstruuje první nástupiště.

6.Návrh rozpočtu ZO na rok 2020
+
7.Zásady hospodaření na rok 2020
+
8.Schválení účetní uzávěrky na rok 2018

Rozpočty a zásady hospodaření se schválily hlasováním v plénu.

9.Diskuze, dotazy na zaměstnavatele

Tento bod proběhl bezprostředně po vystoupení hostů.

10.Zpráva mandátové komise

Předsedou mandátové komise bylo konstatováno, že podle zvoleného klíče a počtu přítomných členů, byla konference usnášeníschopná.

11.Návrh usnesení

Konference schvaluje program konference a bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2018, dále návrh zásad hospodaření na rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2020. Dále konference bere na vědomí vystoupení hostů. Usnesení bylo schváleno.

12.Závěr

Poté předseda ukončil oficiální část konference následovalo občerstvení a volná zábavavybral a foto dodal Dvořák Pavel


Klub důchodcůZápisy z posledních dvou schůzí klubu důchodců


15.10.2019

Dne 15.10.2019 se konala další naše schůze důchodců v restauraci ,,U kozla" na Žižkově.
Schůzi zahájil předseda klubu důchodců pan Polák,přivítal mezi námi pana Kácovského. Ten nás krátce seznámil se současným děním a situací na dráze-stále stejné problémy-chybějí noví zaměstnanci a je stále nedostatek financí na provoz.
Poté si převzal slovo pan Tetiva,který nás seznámil s dalšími plánovanými akcemi do konce roku 2019.
Dne 14.11.2019 se koná konference ve společenském sálu žst.Praha-Smíchov od 15,00 hod.
Dne 26.11.2019 se koná návštěva leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi-organizace této akce bude ještě upřesněna na příští schůzi důchodců,která se koná dne 19.11.2019.
Dne 1.12.2019 se koná jízda Mikulášského vlaku v 15,00 hod,odjezd ze žst.Praha-Smíchov-cílová stanice bude dodatečně upřesněna.
Další schůze klubu důchodců se bude konat 19.11.2019 - prosíme všechny členy o návrhy akcí na příští rok 2020.
Po diskuzi k jednotlivým bodům byla schůze ukončena.


19.11.2019

Dne 19.11.2019 se konala listopadová schůze klubu důchodců v restauraci ,,U kozla" na Žižkově.
Schůzi zahájil předseda pan Polák,poté předal slovo panu Tetivovi. Ten nás informoval, že se návštěva leteckého muzea v Mladé Boleslavi dne 26.11.2019 nebude konat-nemohl se s pracovníky muzea domluvit. Tuto akci se bude snažit uskutečnit příští rok.
Místo této akce vyjednal na 26.11.2019 návštěvu krypty kostela sv.Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze - úkryt parašutistů po atentátu na říšského protektora Heydricha. Sraz účastníků je v 10,00 hod. před kostelem.

Jednotliví členové rovněž dávali návrhy na akce,které by se mohly konat příští rok-např.návštěva zámku Žleby,nebo jiné naše zámky, kam bychom se mohli dopravit vlakem,popřípadě autobusem. A tak máme do příští schůze přemýšlet o nějakých dalších zajímavých výletech.
Po diskuzi jsme se rozešli, příští schůze, poslední v tomto roce, se koná 17.12.2019.

obě schůze klubu zapsala a fotila Vlasta Šulcová

Aktuálně chystané akce:1.prosince 2019

mikulášský parní vlak
Trvalé nabídky :
Upozornění !


Po dobu nemoci pí.Charvátové, případně pí.Dvorské bude

lístky a permanentky, které jsou k dispozici na Hlavním nádraží

vydávat p.Šťovíček, tel. 972 241 200, 972 241 145
(8.00 - 14.30)

Předplatné vstupenky do Cinema City


(omezené množství)
Předplatné vstupenky do Cinema City budou k dispozici
u paní Charvátové na Smíchově
po-pá 8.00-14.00 tel.972 226 114
a paní Dvorské na Hlavním nádraží
po-pá 8.00-14.00 tel.972 241 200
Pro naše členy z trati 210 bude mít pár vstupenek Pavel Čermoch (žst.Krč)
tel.737 332 290, 774 199 272
Cena je za 2 kusy 200,- Kč.
Nárok je 2 vstupenky na čtvrtletí (do vyčerpání zásob).Permanentky na fotbal


na domácí utkání klubu AC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/"Permanentky na hokej


na domácí utkání klubu HC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/"Pojištění škody způsobené zaměstnavateli
ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz


Kolektivní vyjednávání


Aktuální stav vyjednávání sledujte u jednotlivých Podnikových výborů OSŽ:


u Českých drah:

na twitteru: https://twitter.com/OszPv


na webu: http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-pri-cd-a-s
u Carga:

na twitteru: https://twitter.com/pv_osz_cdc


na webu: http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-cd-cargo-a-s
u SŽDC:

na twitteru: https://twitter.com/PV_OSZ_SZDC


na webu: http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-szdc-s-o

Čtenářský koutek Pavla Čermocha


"listopadový"

A tam kde jsem minule přestal, tento měsíc pokračuji. Skvělou detektivní sérií o speciálním agentovi FBI Pendergastovi. Deváté pokračování má název Hřbitovní tanec (83%) a odehrává se v New Yorku. Bohužel hned na začátku je zabita postava novináře Smithbacka, která nás dosud provázela touto sérií. Vše nasvědčuje tomu, že je za záhadnou smrtí rituál voodoo. Opět mistrně zvládnutá kniha.

Kniha americké spisovatelky Dot Hutchisonové je svým námětem a možností být pravdivá, neskutečně mrazivá. Příběh Sběratel motýlů (80%) vypráví o Zahradě, kde zvrácený Zahradník pěstuje „motýly“. Zahrada je tajný pozemek, kam unáší mladé dívky a na záda jim tetuje obrovské exotické motýly. Jednoho dne se do zahrady dostane i Maya, která pak vypráví policii příběh těchto dívek. Kniha existuje také jako audiokniha, kterou čte Jan Hofman

A Pendergast podesáté. Kniha Horečnatý sen (89%) nás vrátí na chvíli do doby před dvanácti lety, kdy Pendergast lovil se svou manželkou v Africe a byli požádáni, aby zastřelili lva lidojeda. Manželka Helen byla však při lovu lvem zabita. Po dvanácti letech Pandergast objeví při prohlížení její pušky, že Helen měla nabyto slepými náboji. Pustí se do vyšetřování. Opět skvělá četba. Toto je poslední díl, který mám k dispozici. Série však nekončí a v současné době vychází už 18. díl této úspěšné ságy o agentovi FBI Pendergastovi.

Psychothriller anglické spisovatelky Sophie Hannah Bludná sdělení (59%) je knihou, u které po pár desítkách stránek začnete přeskakovat některé pasáže, protože vám nic zajímavého neřeknou. Kdyby spisovatelka zkrátila příběh o 100 stránek, myslím, že by se vůbec nic nestalo. Hlavní hrdinkou je znuděná manželka, která si na internetové seznamce nejde anonymního přítele, se kterým začne flirtovat. Spisovatelka vám pak představí spousty postav, které mají v příběhu mizivý význam. Nejlepší je ovšem závěr knihy. Nebudu prozrazovat výsledek, ale nedá mi, abych to tu nenapsal. V rámci upovídanosti knihy, je v době, kdy je pachatel odhalen a lokalizován, celý vyšetřovatelský tým ponechán na policejní stanici a vedoucí vyšetřování sáhodlouze vysvětluje své geniální odhalení. Na zatknutí je vyslána policistka, která vlastně nemá žádný vztah k vyšetřování a pak další policistka z místního oddělení, která ani neví, o co jde. Není to přímo špatná kniha, ale existují určitě lepší detektivky.

Audiokniha podle knihy Emila Hakla Umina verze (kniha 75%) nás zavádí do blízké budoucnosti. František si jednoho dne zabouchne domovní dveře a není nikdo, kdo by měl klíče. Nakonec přespí mezi bezdomovci, kde se seznámí se zajímavým staříkem. Ten mu svěří k testování Umu, tedy umělou ženu, kterou se mu podařilo tajně vyrobit. Audiokniha stojí určitě za poslech. V hlavních rolích populární herci David Novotný a Jana Stryková.

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

listopad 2019 PDF