www.railian.com


Společná dopraní politika EU na železnici do roku 2001 - 2007

Bílá kniha o dopravě 2001

   V roce 2001 předložila Evropská komise bílou knihu "Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout" ve které stanovila čtyři hlavní cíle v dopravní politice :
- změnu poměru mezi využíváním jedntlivých druhů dopravy ve snaze zmírnit dopady na životní prostředí
- zlepšování dopravní infrastruktury
-zlepšování postavní uživatle dopravních služeb
- posilování významu EU v odvětví dopravy v globálním měřítku.
Konkrétně pro železnice :
   Bylo konstatováno, že mezi léty 1970 a 1998 se podíl na trhu zboží přepravovaného po železnici v Evropě snížil z 21% na 8,4%. Na příkladu USA (40% podílu) bylo ukázáno, že pokles v Evropě není nutný.Pozitivní trend byl v osobní dopravě - mezi stejnými roky vzrostl výkon z 217 miliard osobokilometrů na 290 miliard. Zvláště byl vyzdvižen význam vysokorychlostních tratí, které významně přispěly k růstu přepravených osob. Na druhou stranu bylo každým rokem zavíráno zhruba 600 km železničních tratí.
   Byl stanoven cíl - revitalizovat železniční dopravu vytvořením integrované, efektivní, konkurenceschopné a bezpečné železniční sítě a umožnění volného přístupu pro nákladní dopravu.

   (Tzv. Bílé knihy jsou dokumenty publikované Evropskou komisí, obsahující návrhy na politiku EU v určitých oblastech. Někdy jim předcházejí tzv.zelené knihy, které mají vyvolat diskuzi o daném tématu. Po schválení Radou EU se z bílé knihy stane akční program Unie.)

Železniční balíčky (2001, 2004 a 2007)

   Železničním balíčkem je označován souhrn návrhů nové, nebo novelizace stávající legislativy EU a další opatření přijatá Evropskou komisí s cílem reformovat evropské železnice.

   (K tomu je třeba připomenout fungování EU. Členské státy přenesly část svých pravomocí na instituce EU - jádrem je Rada EU (neboli Rada ministrů), Evropský parlament a Evropská komise. Smlouvy ( tzv.základní smlouvy) tvoří primární právo EU, praktické provádění ustanovení smluv je sekundární právo EU a to pomocí právních aktů (předpisů). Evropská komise předpisy navrhuje a Rada a Parlament je přijímají. Členské země pak mají povinnost je zapracovat do své legislativy. Hlavní typy předpisů EU jsou - nařízení, směrnice a rozhodnutí. U směrnic je předepsán pouze výsledek, jaký má být dosažen, zatímco formu provedení si každý stát samostatně upraví.)

První železniční balíček (2001)

Obsahuje:
směrnici 2001/12/ES, kterou se novelizuje směrnice 91/440/EHS, o rozvoji železnic společenství,
směrnici 2001/13/ES, kterou se novelizuje směrnice 95/18/ES, o udělování licencí železničním podnikům a
směrnici 2001/14/ES, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití žel.infrastruktury o bezpečnostní certifikaci.

Druhý železničí balíček (2004)

Obsahuje:
směrnici 2004/49/ES, o bezpečnosti na železnicích, dále novelizovala směrnice 95/18/ES a 2001/14/ES,
směrnici 2004/50/ES, kterou se změnily dvě směrnice : 96/48/ES a 2001/16/ES (o interoperabilitě konvenční žel.dopravy),
směrnici 2004/51/ES, doplnění směrnice 94/440/EHS (úplné otevření železničního nákladního trhu) a
rozhodnutí 881/2004 o zřízení Evropské železniční agentury.

Třetí železniční balíček (2007)

Obsahuje:
směrnici 2007/58/ES, kterou se mění dvě směrnice - 91/440/EHS a 2001/14/ES,
směrnici 2007/59/ES, o vydávání osvědčení strojvedoucím a
nařízení 1371/2007/ES o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.